ดูบทความดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ประวัติอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า มีพื้นฐานการศึกษาสูงและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทำงานมายาวนาน พร้อมกับการดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดมุมมองในมิติต่าง ๆ ค่อนข้างมาก จึงทำให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการธุรกิจต่าง ๆ (Competency of Customer Service) เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือในธุรกิจที่ต้องให้บริการหลังการขาย เป็นต้น ซึ่งต้องมีเทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์ (General Soft Skill ) เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การสร้างทัศนคติเชิงบวก และสุดท้ายอาจารย์สามารถออกแบบกิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจภาคบริการอีกด้วย 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรีการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มสมรรถนะการบริการและการสื่อสาร
  (Competency of Service & Communication Consultant)

ประสบการณ์ทำงาน

 • อดีตหัวหน้าคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 • คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการอำนวยการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • เลขาธิการสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย
 • ประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ความเชี่ยวชาญในสายงาน

 • การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการบริการและการสื่อสาร
  (Service & Communication Development)
 • การพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์
  (General Soft Skill Development)
 • กิจกรรมสร้างทีมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
  (Team Building Activity)
 • การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของพนักงานแม่บ้านในอุตสาหกรรมโรงแรม
  (Competency Development of Housekeeper in Hotel Industry)
No. หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ Download Course Content
1 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน
(Positive Thinking for Happy Workplace)
2 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
(Teamwork for Success by Indoor Activities)
3 สื่อสารและสร้างสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
(Business Communication & Connection Skill)

4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Standard Development for Customer Service)
5 สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ
(Excellent Service Mind)

07 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 2274 ครั้ง

Engine by shopup.com