ดูบทความอ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

ประวัติอาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ (โค้ชจิ๊ป) จบการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา และประกาศนียบัตรจากสมาคมการโค้ชวิถีไทย (ไทยโค้ชรุ่น 5) อาจารย์จึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Behavior Competencies) อาทิเช่น การสื่อสาร จิตสำนึกรักองค์กร การพัฒนาภาวะผู้นำ หรือการโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วอาจารย์มีความเชี่ยวชาญหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งการันตีคุณภาพด้วยการผ่านหลักสูตร Train The Trainer: 5S for Productivity จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และอดีตคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวด Thailand 5S Award ของ สสท. เช่นเดียวกัน 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  (ปริญญานิพนธ์ดีเด่นเรื่อง การเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเองของผู้รับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ)
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (เอกสังคมสงเคราะห์ โทจิตวิทยา สำเร็จการศึกษา 3.5 ปี)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Consultant)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด
 • หัวหน้างานแผนกพัฒนาธุรกิจ (ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สำนักผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญในสายงาน

 • วิทยากรฝึกอบรมแนว Mindfulness Coaching & Training with M-THAI
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Counselor)
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ
No. หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ Download Course Content
LE 1.1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 
(New Supervisor Skill Development)
LE 1.2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
(Leadership Development for Supervisor)
LE 1.3 ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 
(Modern Manager 4.0)

LE 1.4 ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน 
(Leadership and Motivation for Supervisor)
LE 1.5 การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำในตนเอง 
(Enhancing Leadership Presence)

07 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 3953 ครั้ง

Engine by shopup.com