ดูบทความอ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์

อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์

ประวัติอาจารย์วิสุทธิ์ ทบพักตร์

อาจารย์วิสุทธิ์ ทบพักตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การรันตีด้วยประสบการณ์ตรงของอาจารย์ อาทิเช่น การเป็นผู้นำในกิจกรรมไคเซ็นเพื่อลดงานเสียในกระบวนการผลิต (Defect Work) ซึ่งคำนวณออกมาเป็นตัวเงินมีมูลค่าถึง 3 ล้านบาท, การเป็นผู้นำในการเริ่มกิจกรรม TPS (Toyota Production System) ในสายการผลิต และการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร โดยวิธีการฝึกอบรมด้วยเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้จาก “เรื่องราวจริง เหตุการณ์จริง และตัวอย่างจริง” เป็นต้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าอาจารย์มีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และสามารถนำเครื่องมือแก้ปัญหา (Problem Solving Tools) มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  (Bachelor of Science – [Occupational Health and Safety], Sukhothai Thammathirat University)
 • TPS (Toyota Production System) Trainer

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
  (Productivity & Quality Consultant)
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มาสด้า เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
  (บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด - KAYABA)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
  (บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)

ความเชี่ยวชาญในสายงาน

 • การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า
  (Toyota Production System - TPS)
 • การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการ 8D
  (Problem Solving and Quality Improvement by 8D Method)
 • การควบคุมคุณภาพของกระบวนการด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
  (Process Quality Control by 7 QC Tools)
 • การปลูกจิตสำนึกคุณภาพภายในองค์กร
  (Quality Awareness in Qrganization)
No. หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ Download Course Content
1 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why - Why Analysis
(Problem Solving by 8D Report & Why - Why Analysis)
2 7 เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(7 QC Tools)
3 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
(KAIZEN for Productivity and Continuous Process Improvement)

4 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน
(The 5S to Productivity Improvement and Standardization)
5 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke
(POKA YOKE in Manufacturing Process)
6 จิตสำนึกคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Awareness for Productivity)

07 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 2883 ครั้ง

Engine by shopup.com