ดูหน้า

Join us as Trainer

ร่วมงานกับเราในฐานะวิทยากร

ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนา ปัญหาไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่ปัญหาคือผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเรา การสร้างมุมมองเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นความสำคัญมากกว่า ถ้าวิธีคิดแก้ปัญหาผิดหลักการ ย่อมได้วิธีการแก้ปัญหาผิดเช่นเดียวกัน ซึ่งหลักการที่ถูกต้องของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง (Problem Solving and Decision Making) มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 info@bananatraining.com

 080-626-9565

 


04 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 2941 ครั้ง

Engine by shopup.com