รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(New Supervisor Skill Development)

DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การปัจจุบันควรกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีทักษะหรือความสามารถในการบริหารปกครองลูกน้องเพิ่มขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นองค์กรควรให้ความสำคัญ และหัวหน้างานควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว อันจะส่งผลให้ตนเองและทีมงานสร้างผลผลิตสูงขึ้นให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย โดยภาระความสำคัญดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • หัวหน้างานเป็นผู้รับมอบหมายงานและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท
 • หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทีมงาน ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกน้อง
 • หัวหน้างานเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายและหลายระดับ (ประสานงาน 360 องศา) ดังนั้นหัวหน้างานจึงสร้างผลกระทบในการทำงานได้ในวงกว้างมากกว่าระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ที่ลูกน้องมองเป็นตัวอย่างในแบบอย่างและพฤติกรรมต่าง ๆ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานให้ก้าวหน้าผ่านการมอบหมายงานและบริหารทีมงาน
 • หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาลูกน้องให้มีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น

ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้เป็น “หัวหน้างาน” คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะหรือความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ แต่มีแนวโน้มขาดทักษะสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ อันมีองค์ประกอบดังนี้

 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
 • การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน (Conflict Management)
 • การสื่อสารเชิงบวกและข้อเท็จจริง (Communication Psychology)
 • จิตวิทยาการบริหารการทำงานเป็นทีม (Teamwork Management)
 • การวางแผนงานและมอบหมายงาน (Planning and Delegation)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน อันมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” ของลูกน้อง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โดยหัวหน้างานสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 • ความแตกต่างของหัวหน้างานโดย “ตำแหน่ง” กับ “ภาวะผู้นำ
 • “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” กุญแจสำคัญของผู้นำ
 • องค์ประกอบของการสร้าง “การยอมรับ” ให้เกิดขึ้น
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • บทบาท 4 มิติของผู้นำและการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์
 • หลักการบริหารงานและปกครองลูกน้องแต่ละ Generation
 • Workshop I: สำรวจภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง
Module - 2 ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่
 • องค์ประกอบหลักของการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
 • การสื่อสารเชิงบวกและข้อเท็จจริง (Communication Psychology)
 • การวางแผนงานและมอบหมายงาน (Planning and Delegation)
 • การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน (Conflict Management)
 • จิตวิทยาการบริหารการทำงานเป็นทีม (Teamwork Management)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • Workshop II: การพัฒนาทักษะสำคัญของหัวหน้างาน
Module - 3 การบริหารความขัดแย้งของทีมงาน
 • ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความขัดแย้ง
 • สาเหตุของความขัดแย้งเชิงหลักการ
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
 • กรอบทางความคิด (Paradigm) กับความขัดแย้ง
 • การบริหารความขัดแย้งประเภทต่าง ๆ
 • Workshop III: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งของทีมงาน
Module - 4 วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน (Case Study)
 • กรณีศึกษา คุณตัดสินว่าใครผิด?
 • การวิเคราะห์บุคลากรเพื่อลดความขัดแย้ง
Module - 5 การพัฒนาทักษะสำคัญของหัวหน้าอย่างยั่งยืน
 • ทักษะที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมของหัวหน้างาน

           การปรับปรุงงาน (Kaizen or Work Improvement)
           การใช้เครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM or QC Tools)

 • การพัฒนาตนเองด้วยทฤษฎี “Knowledge is not Understanding 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com