รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาด้วยตัวคุณเอง
(Developing the 360 Degree Leader)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

การประสบความสำเร็จขององค์กรต้องเกิดจากบุคลากรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติสำคัญที่มีต่อความสำเร็จดังกล่าวคือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ในบุคลากรและ “การทำงานเป็นทีม” ร่วมกันของหน่วยงานในองค์กร ถ้าบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองสูง พร้อมกับเข้าใจบทบาทของตนเองในการทำงานเป็นทีม จะส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว

คนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เช่น เราจะเป็นผู้นำได้ต้องมีตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง, เราไม่ต้องการเป็นผู้นำความเป็น เราจึงไม่ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นต้น จากความเชื่อที่ผิดดังกล่าว ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้นในเบื้องต้นเราควรปรับแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ อันได้แก่

 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตนเองไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 • การพัฒนาภาะผู้นำไม่ควรเริ่มต้นในวันที่เป็นหัวหน้า
 • คำว่า “การยอมรับ” และ “ความรวมมือ” เป็นกุญแจสำคัญในการนำผู้อื่น 
 • การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงสุดสำคัญกว่าการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การนำผู้อื่นเป็นเรื่องยาก แต่การนำตนเองเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า

ดังนั้นถ้าบุคลากรมีความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ” ของตนเองแล้ว สิ่งนี้จะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนเองดีขึ้น และสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

“ผู้นำ 360 องศา” (Leader 360 Degree) คือการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพรอบด้านด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติของผู้นำ 360 องศา เพื่อให้ตนเองมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละระดับ โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งระดับการเป็นผู้นำเพื่อนำคนแต่ละระดับของการพัฒนาผู้นำ 360 องศา ดังนี้

 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับบน (หัวหน้า)
 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับกลาง (เพื่อนร่วมงาน)
 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับล่าง (ลูกน้อง)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อที่ถูกต้องต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นภายในตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้นำ 360 องศา และได้รับ “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” ในฐานะผู้นำ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตนกับบุคคลระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการและวิธีปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องของการเป็นผู้นำ 360 องศา สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • สำรวจแนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 • การโค้ชตนเองกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • แนวความคิดที่ถูกต้องของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • คำสำคัญ (Keywords) กับการพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
 • Workshop I: การพัฒนาตนเองจากคำสำคัญ (Keywords)
Module - 2 กระบวนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
 • กับดักทางความคิดเชิงลบของผู้นำ 360 องศา
 • Workshop II: สำรวจกับดักทางความคิดของตนเอง
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาภาวะผู้นำ
Module - 3 แนวทางการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
 • หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับบน”

           การปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับบน
           หลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการแบ่งเบางานของหัวหน้า
           ความสามารถในการนำตนเอง
           Activity I: คุณสมบัติของทีมงานคุณภาพ
           สรุปข้อคิดของกิจกรรมด้วยการทำ Dialogue

 • หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับกลาง”

           การปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับกลาง

 • หลักการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ (ใช้กับทุกระดับ)

           Activity II: การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

 • หลักปฏิบัติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน (ใช้กับทุกระดับ)
 • การบริหารความขัดแย้งกับการพัฒนาผู้นำ 360 องศา (ใช้กับทุกระดับ)

           ประเภทของความขัดแย้ง
           กรอบทางความคิดต่อเรื่องต่าง ๆ (Paradigm)

 • หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับล่าง”

           การปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับล่าง
           ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้างาน (Key Responsibility)

 • Workshop III: การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศาของตนเอง
Module - 4 แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นำ 360 องศา (Knowledge is not Understanding) 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com