รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
(Developing the 360 Degree Leader)

Download Course Content Download Brochure

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่มีต่อความสำเร็จดังกล่าวคือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ในตัวบุคลากรและ “การทำงานเป็นทีม” ร่วมกันของหน่วยงานในองค์กร ถ้าบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองสูง พร้อมกับเข้าใจบทบาทของตนเองในการทำงานเป็นทีม จะส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว

คนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เช่น การจะเป็นผู้นำได้ต้องมีตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง, ถ้าเราไม่ต้องการเป็นผู้นำ เราก็ไม่ต้องพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น จากความเชื่อที่ผิดดังกล่าว ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในเบื้องต้น เราควรปรับแนวคิดให้ถูกต้องต่อ “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ” (Leadership Mindset) เพราะแนวคิดที่ถูกต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ แนวคิดที่ถูกต้อง ได้แก่

 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีตำแหน่ง
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ไม่ควรเริ่มต้นในวันที่เป็นหัวหน้า
 • “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา” เป็นกุญแจในการนำผู้อื่น
 • การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น สำคัญกว่าการมีตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การนำผู้อื่นเป็นเรื่องยาก แต่การนำตนเองเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า

“ผู้นำ 360 องศา” (The 360 Degree Leader) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรมีความปรารถนาพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Potential) โดยไม่ยึดติดว่าตนเองมีตำแหน่งอะไร และอาศัยการเรียนรู้พฤติกรรมที่ดีของผู้นำ พร้อมกับมีความตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่พฤติกรรมที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวคนรอบข้างในทุกระดับ ให้มีความเชื่อมั่น ยอมรับ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ อันนำไปสู่การสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นร่วมกัน (Team Performance)

“ผู้นำ 360 องศา” (The Leader 360 Degree) คือการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพรอบด้านด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติของผู้นำ 360 องศา เพื่อให้ตนเองมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละระดับ โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งระดับการเป็นผู้นำเพื่อนำคนแต่ละระดับของการพัฒนาผู้นำ 360 องศา ดังนี้

 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับบน (หัวหน้า)
 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับกลาง (เพื่อนร่วมงาน)
 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้นำ นำคนระดับล่าง (ลูกน้อง)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อที่ถูกต้องต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้นำ 360 องศา และได้รับความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตนกับบุคคลระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการและวิธีปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องของการเป็นผู้นำ 360 องศา และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
 • สำรวจแนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 • ความเชื่อที่ผิดของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • แนวคิดของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
 • ความหมายของผู้นำ 360 องศา (The Leader 360 Degree)
Module - 2 กระบวนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
 • กับดักทางความคิดเชิงลบของผู้นำ 360 องศา
 • Workshop I: สำรวจกับดักทางความคิดของตนเอง
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
Module - 3 แนวทางการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
 • ความสามารถในการนำตนเอง (Leading yourself)
 • ข้อคิด 5 ประการของการสร้างความเชื่อมั่น
 • ตัวอย่างเรียนรู้ของความสามารถในการนำตนเอง
 • การเป็นผู้นำ…นำคนระดับบน

    หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับบน”
    วิธีปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับบน
    Workshop II: การพัฒนาการเป็นผู้นำ…นำคนระดับบน

 • การเป็นผู้นำ…นำคนระดับกลาง

    หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับกลาง”
    วิธีปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับกลาง
    Workshop III: การพัฒนาการเป็นผู้นำ…นำคนระดับกลาง

 • การเป็นผู้นำ…นำคนระดับล่าง

    หลักการ “การเป็นผู้นำ…นำคนระดับล่าง”
    วิธีปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นผู้นำ...นำคนระดับล่าง
    การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
    Workshop IV: การพัฒนาการเป็นผู้นำ…นำคนระดับล่าง

Module - 4 กฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
 • กฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice)
Module - 5 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาภาวะผู้นำ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com