รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
(Preparation of New Supervisor)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การปัจจุบันควรกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีทักษะหรือความสามารถในการบริหารปกครองลูกน้องเพิ่มขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

หัวหน้างานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญในงานสูง ส่วนใหญ่มักไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน เมื่อขึ้นมาดำรงหัวหน้างานใหม่ จะประสบปัญหาการวางตัวและปัญหาการดูแล ปกครอง บริหารลูกน้อง ส่งผลต่อการทำงานในมิติของหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติของหัวหน้างานบกพร่อง ผลลัพธ์ที่ตามมาอีกคือ กระทบต่อผลการปฏิบัติงานโดยรวม และความสูญเสียกำลังใจและความมั่นใจของหัวหน้างานใหม่ ถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดการสูญเสียบุคลากร ดังคำกล่าวว่า “เราตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้ แทนที่จะเพิ่มผลงานให้องค์กร กลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ ขึ้นมา 1 คน และสูญเสียพนักงานปฏิบัติการดี ๆ 1 คน”

จากแนวคิดข้างต้น หัวหน้างานจึงมีความสำคัญต่อองค์กรมาก เพราะเป็นผู้นำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ การคัดเลือกพนักงานขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จึงควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับบทบาทและหน้าที่ใหม่ ซึ่งความสามารถหรือทักษะที่ควรเตรียมและพัฒนาให้เกิดขึ้นประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ ด้านสัมพันธภาพ ด้านเทคนิค และด้านบริหาร มีรายละเอียดทักษะหรือ Competency 10 ประเด็นดังต่อไปนี้

 • การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน
 • จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก
 • สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
 • การจัดการความขัดแย้ง
 • ศิลปะการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การสอนงานด้วยเทคนิค OJT
 • การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • การใช้เครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • การวางแผนงานและมอบหมายงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งส่งกระทบผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน อันมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ”  ของลูกน้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาทักษะและความสามารถของหัวหน้างานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสามารถหลักทั้งหมด 10 ประการ (10 Competency)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่หัวหน้างาน
 • ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งและผู้นำของหัวหน้างาน
 • “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” กุญแจสำคัญของผู้นำ
 • องค์ประกอบของการสร้าง “การยอมรับ” ให้เกิดขึ้น
 • บทบาทที่เปลี่ยนไปและการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์
 • หลักการบริหารงานและปกครองลูกน้องแต่ละสไตล์
 • Workshop I:  แบบทดสอบความพร้อมของตนเองสู่หัวหน้าใหม่
Module - 2 ทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นของการก้าวสู่หัวหน้างานใหม่
 • องค์ประกอบหลัก 3 ประการ กับ 10 Competency ที่หัวหน้าต้องพัฒนา
 • องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ
 • 1.การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้า
 • 2.จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก
 • 3.ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • 4.การจัดการความขัดแย้ง
 • 5.ศิลปะการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • Workshop II (1): การพัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน
 • องค์ประกอบด้านเทคนิค
 • 6.การสอนงานด้วยเทคนิค OJT
 • 7.การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • 8.การใช้เครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • องค์ประกอบด้านการบริหาร
 • 9.การวางแผนงานและมอบหมายงาน
 • 10.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop II (2): การพัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน
Module - 3 การพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานทรงประสิทธิภาพ
 • ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้า (Key Responsibility)
 • กับดักทางความคิดของหัวหน้างานใหม่
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตนเอง
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นหัวหน้างานใหม่
 • Workshop III: รู้ทันกับดักทางความคิดของตนเอง
 • การพัฒนาตนเองด้วยทฤษฎี “Knowledge is not Understanding” 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com