รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนา AQ&EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
(Adversity & Emotional Quotient for Motivation)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

การประสบความสำเร็จในการทำงาน ในการใช้ชีวิต และมีแรงจูงใจในการทำงานสูง มิได้เกิดจากการมี IQ สูงเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในอดีต แม้ว่าเราจะมีความฉลาดทางความรู้ (IQ) สูง แต่สิ่งนั้นไม่ได้รับประกันความสำเร็จ และไม่เพียงพอต่อความสำเร็จ การประสบความสำเร็จต้องเกิดจากการพัฒนาแต่ละ Quotient ให้สูงขึ้น อันได้แก่ IQ, EQ และที่สำคัญที่สุดคือ AQ หรือ Adversity Quotient

AQ หรือ Adversity Quotient คือ “ความสามารถในการพัฒนาความฉลาดในด้านการฟันฝ่าอุปสรรค และความยากลำบาก หรือความฉลาดในการฝ่าวิกฤต” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในชีวิต AQ มีองค์ความรู้หลายด้านที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้แก่

 • ความสามารถในการควบคุมและการตอบสนองเหตุการณ์ (Control & Response) ซึ่งใช้ศาสตร์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) เน้นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยทัศนคติเชิงบวกและการมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ – Emotional Quotient) ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานในมิติของการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 • การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม และการกล่าวโทษ (Origin) ผู้ที่มี AQ สูงจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ และเกิดการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา และจะไม่ตำหนิตนเองอย่างรุนแรง เป็นการตำหนิตนเองอย่างพอเหมาะ เกิดเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่สำคัญ
 • ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ (Ownership) ผู้ที่มี AQ สูงจะรับผิดชอบผลลัพธ์ของปัญหามากขึ้น ไม่สนใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น แต่เน้นการแก้ปัญหาเต็มที่ เต็มใจลงมือกระทำเต็มที่ และเต็มใจพัฒนาตนเองเต็มที่
 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา (Reach) ผู้ที่มี AQ สูงจะมีสติ ไตร่ตรองปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุผล ไม่ขยายปัญหาให้ใหญ่โต หรือเรียกว่า ไม่ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่
 • ความอดทนต่อความยืดเยื้อของปัญหา (Endurance) ผู้ที่มี AQ สูงจะสื่อสารกับตนเองในทางบวก และเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำใหม่ ๆ ได้

แนวคิดของการพัฒนา AQ ดังกล่าวข้างต้นจะครอบคลุมการพัฒนา Quotient หลาย ๆ ตัว การพัฒนา AQ ให้สูงขึ้นส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน มีผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ การทำงานร่วมกัน สุขภาพ และอื่น ๆ ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา AQ & EQ และจูงใจให้พัฒนา AQ & EQ ให้สูงขึ้นผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบทางความคิดของ C – Or – Ow – R – E สำหรับการพัฒนา AQ & EQ ของตนเองและทีมงานให้สูงขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • การประเมินสถานะของ Q (Quotient) แต่ละตัว
 • ความสำคัญของ Quotient กับการพัฒนาศักยภาพ (Potential)
 • Adversity Quotient (AQ) ตัวแบบทำนายความสำเร็จ
 • ความหมายของ Adversity Quotient
 • Adversity Quotient กับบุคคล 3 ประเภท
 • การแสดงออกของบุคคล 3 ประเภท
 • Workshop I: สำรวจ Adversity Quotient ของตนเอง
Module - 2 สภาพการณ์ที่แท้จริงกับการพัฒนา Adversity Quotient
 • ความจำเป็นในการพัฒนา Adversity Quotient ในยุคปัจจุบัน
 • สาเหตุ 3 ประการที่ฉุดรั้งการพัฒนา Adversity Quotient
Module - 3 การพัฒนา Adversity & Emotional Quotient อย่างเป็นระบบ
 • แนวคิดของโครงสร้างแห่งความสำเร็จ
 • องค์ประกอบ 5 ประการของ Adversity Quotient
 • ความสามารถในการควบคุมและตอบสนอง (Control & Response)

    ทัศนคติเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & EQ)
    จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก

 • การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม และการกล่าวโทษ (Origin)
 • ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ (Ownership)

    รูปแบบการเรียนรู้และความรับผิดชอบ (Origin & Responsibility)

 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา (Reach)

 • ความอดทนต่อความยืดเยื้อของปัญหา (Endurance)

    การสื่อสารกับตนเองด้วยหลักการ NLP (Neuro Linguistic Programming)
    ความเชื่อเกี่ยวกับ “สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงได้”

 • ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก

 • กรณีศึกษา: วิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 5 รูปแบบ (C – Or – Ow – R – E)

Module - 4 การพัฒนานิสัยผู้ที่มี Adversity & Emotional Quotient สูง
 • แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ AQ & EQ
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา AQ & EQ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com