รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ
(Effective Time Management by The Bullet Journal Method)

Download Course Content  Download Brochure

หลักการและเหตุผล

มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน ทุก ๆ คนต้องการประสบความสำเร็จในจุดที่ตนเองคาดหวัง จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การบรรลุความสำเร็จ บางครั้งหลาย ๆ คนยุ่งมาก มีกิจกรรมทำทั้งวัน แต่กลับไม่ค่อยมีผลงานตามที่ต้องการ หมดเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ผลงาน หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งในมิติการตอบสนองความต้องการขององค์กรและตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

เวลาคือ ชีวิต ความสำเร็จของชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่มุ่งหาความสำเร็จต้องมีความสามารถในการบริหารเวลา โดยเริ่มต้นที่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุความสำเร็จ แล้วทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น และอยู่บนหลักการพิจารณา “จัดลำดับและความเร่งด่วน” ว่าอะไรที่คุ้มค่ากับการลงมือทำ โดยการทบทวนเสมอว่า “ทำไม” เราจึงทำสิ่งเหล่านั้น งานนี้มีความสำคัญหรือไม่ มันมีความจำเป็นหรือไม่ มีความเร่งด่วนหรือไม่ ถ้าไม่ทำสิ่งนั้นเลยจะเกิดความเสียหายอะไรหรือเปล่า

เราอยากบรรลุความสำเร็จในทุกกิจกรรม (เป้าหมาย) แต่ในความจริงเรามีเวลาไม่พอ ดังนั้นการสร้างรายการความคิด (Mental Inventory) และแยกเป็น “สิ่งที่ทำอยู่ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่อยากทำ” จึงเป็นขั้นแรกของการควบคุมการใช้เวลาก่อนการพิจารณาจัดลำดับและความเร่งด่วน ว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงมือทำ และตามมาด้วยการใช้เครื่องมือการบริหารเวลาต่าง ๆ โดยในท้ายที่สุดการลงมือบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพต้องอยู่บนพฤติกรรมที่ดี ได้แก่ ความมีวินัย ความฉลาดทางอารมณ์ การลงมือทำทันที และการเปลี่ยนแปลงตนเอง

การบริหารเวลาด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method) เป็นเครื่องมือการบริหารเวลารูปแบบหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้งานต่าง ๆ สำเร็จ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

 • 1.สร้างหน้าดัชนี
 • 2.สร้างบันทึกอนาคต
 • 3.สร้างบันทึกประจำเดือน
 • 4.สร้างบันทึกประจำวัน
 • 5.ทบทวนรายการความคิด
 • 6.ย้ายข้อมูลจากรายการความคิด
 • 7.สร้างคอลเล็กชั่นพิเศษ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • เพื่อให้ผู้เรียนสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาในชีวิตประจำวันของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เรียนกระบวนการและเทคนิคในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือการบริหารเวลาด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 ความสำคัญของชีวิตกับการบริหารเวลา
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • กรณีศึกษา: ความสำคัญของการบริหารเวลา
 • ข้อคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • ข้อแตกต่างของบุคคล 2 ประเภทที่ต้องบริหารเวลา
 • ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • สำรวจพฤติกรรมของการใช้เวลาในชีวิตประจำวัน
Module - 2 กระบวนการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบพื้นฐาน 7 ประการของการบริหารเวลา
 • แนวคิดการกำหนดงานสำคัญและเร่งด่วน
 • ประสิทธิภาพของการใช้สมองกับ Time Duration
 • เครื่องมือพื้นฐานของการบริหารเวลา
 • Workshop I: สร้างแนวทางการบริหารเวลาของตัวคุณเอง
Module - 3 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารเวลา
 • การบริหารจัดการกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • เทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ไอเดียการตั้งเป้าหมาย 5 4 3 2 1
 • การทบทวนตนเอง (Reflection) 2 รูปแบบ
 • การพัฒนานิสัยที่ส่งเสริมการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ
 • Workshop II: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา
Module - 4 การบริหารเวลาด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method)
 • วิธีการสร้าง Bullet Journal

    สร้างหน้าดัชนี
    สร้างบันทึกอนาคต
    สร้างบันทึกประจำเดือน
    สร้างบันทึกประจำวัน
    ทบทวนรายการความคิด
    ย้ายข้อมูลจากรายการความคิด
    สร้างคอลเล็กชั่นพิเศษ

 • ประเภทของรายการที่บันทึก

    สิ่งที่ต้องทำ – งาน (Task)
    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น – เหตุการณ์ (Event)
    ข้อมูลที่ต้องจดไว้กันลืม – โน้ต (Note)

 • ประโยชน์ของการบริหารเวลาด้วยวิธีบันทึกแบบบูโจ
Module - 5 การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com