รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Time Management)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน ทุก ๆ คนต้องการประสบความสำเร็จในจุดที่ตนเองคาดหวัง จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การบรรลุความสำเร็จ บางครั้งหลาย ๆ คนยุ่งมาก มีกิจกรรมทำทั้งวัน แต่กลับไม่ค่อยมีผลงานตามที่ต้องการ หมดเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ผลงาน หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพขึ้น ในมิติของการตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

เวลาคือ ชีวิต ความสำเร็จของชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่มุ่งหาความสำเร็จต้องมีความสามารถในการบริหารเวลา โดยเริ่มต้นที่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุความสำเร็จ แล้วทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น อยู่บนหลักการของการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงาน (งานสำคัญและเร่งด่วน)  บริหารและควบคุมด้วยตารางเวลา ดังนั้นถ้าปราศจากการตั้งเป้าหมายในการทำงานแล้ว การบริหารเวลาเพื่อบรรลุผลสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างนิสัยที่ดีของการบริหารเวลา (Key Behavior Cultivation – KBC) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพควรพิจารณาร่วมด้วย ถ้าปราศจาก KBC ที่ดีแล้ว แม้มีเครื่องมือบริหารเวลาทันสมัยแค่ไหน ก็ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เวลาได้ และการบ่มเพาะ KBC ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จของการประยุกต์ใช้ KPI – Key Performance Indicator ในการบริหารเวลาได้อีกด้วย

การสร้างทักษะการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ นักบริหารเวลาควรเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐาน 7 ประการของการบริหารเวลา ได้แก่

 • 1.การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • 2.การประยุกต์ใช้ To Do List 
 • 3.การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
 • 4.การวิเคราะห์ความถี่ของกิจกรรม
 • 5.แนวคิดของการใช้ตารางเวลา
 • 6.แนวคิดของการควบคุมตารางเวลา
 • 7.การประเมินผลและปรับปรุงการใช้เวลา (PDCA Circle)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการพัฒนาพฤติกรรมหรือการบ่มเพาะนิสัยที่ดีในการใช้เวลา (Key Behavior Cultivation – KBC)
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการบริหารเวลาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการทำเวิร์คช็อปด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 7 ประการของการบริหารเวลา และสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 การให้ความสำคัญของชีวิตกับการบริหารเวลา
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • กรณีศึกษา: ความสำคัญของการบริหารเวลา
 • ข้อคิดหรือเหตุผลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • ข้อแตกต่างของบุคคล 2 ประเภทที่ต้องบริหารเวลา
 • สำรวจพฤติกรรมของการใช้เวลาในการทำงาน
 • การกำหนดสัดส่วนของการใช้เวลากับบทบาทต่าง ๆ
 • Workshop I: การทบทวนการใช้เวลาในอดีต
Module - 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารเวลาเชิงประสิทธิผล
 • ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 • การประยุกต์ใช้ KPI กับการบริหารเวลา
 • การพัฒนา KBC (Key Behavior Cultivation) นิสัยที่ดี
 • Workshop II: การบ่มเพาะนิสัยที่ดีของการบริหารเวลา
Module - 3 กระบวนการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบพื้นฐาน 7 ประการของการบริหารเวล

    การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
     การประยุกต์ใช้ To Do List
     การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
     การวิเคราะห์ความถี่ของกิจกรรม
     แนวคิดของการใช้ตารางเวลา
     แนวคิดของการควบคุมตารางเวลา
     การประเมินผลและปรับปรุงการใช้เวลา (PDCA Circle)

 • ประสิทธิภาพของการใช้สมองกับ Time Duration
 • เครื่องมือพื้นฐานของการบริหารเวลา
 • การประยุกต์ใช้ตารางปฏิทิน Electronic
 • Workshop III: สร้างแนวทางการบริหารเวลาของตัวคุณเอง
Module - 4 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารเวลา
 • การบริหารจัดการกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (หัวหน้างาน)
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา (ประสบการณ์วิทยากร)
 • Workshop IV: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา
Module - 5 การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
 • การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ “กุญแจของการบริหารเวลา” 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com