รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
(Business Presentation Skill)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

“การนำเสนองาน” เป็นวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจและสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามแนวความคิดของผู้นำเสนอได้ ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ได้รับการนำเสนอ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเต็มใจ ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะของการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Skill) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ฟัง จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง   

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพให้มีประสิทธิภาพต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทและองค์ประกอบของการนำเสนอ
 • เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมเนื้อหา (Content)
 • การเตรียมโครงสร้างสำหรับการนำเสนอ (ทฤษฎีช้าง) ดังนี้

    เทคนิค Ice Breaking สร้างความสนใจ
     ภาพรวม (Overview) ของการนำเสนอ
     วัตถุประสงค์การนำเสนอในแต่ละสไลด์
     ประเด็นสำคัญที่ต้องการในแต่ละสไลด์
     การสรุปเนื้อหาของการนำเสนอ
     การจัดสรรเวลาถามตอบคำถาม

 • หลักสำคัญ 4 ประการของการนำเสนอ
 • Slide ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
 • การประยุกต์ใช้ Slide ประเภทแผนภาพ
 • การเตรียมสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการนำเสนอ
 • การใช้น้ำเสียงและอำนาจภาษากาย

การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้นำเสนอต้องมีการเตรียมตัวจากภายในของผู้นำเสนอเองด้วยแนวคิดดังนี้

 • หลักการ 4P ของนักนำเสนอมืออาชีพ
 • เทคนิคการจัดการความประหม่า
 • กับดักทางความคิดของการนำเสนอ
 • คุณสมบัติของนักนำเสนอมืออาชีพ

การเตรียมตัวอย่างดีของการนำเสนองานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสร้างทักษะและเทคนิคที่สำคัญต่อการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีผลผลิตที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการและแนวคิดของการนำเสนองานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการเตรียมนำเสนองานด้วย “แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการสอน” และฝึกปฏิบัติการนำเสนอจริงภายในชั้นเรียน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเตรียมตนเองจากภายใน ลดความประหม่าและความเครียด ไม่ติดกับดักของการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจของการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • ความหมายของการนำเสนองาน
 • สำรวจแนวความคิดของการนำเสนอ
 • ประเภทและองค์ประกอบของการนำเสนอ
 • หลักสำคัญ 4 ประการของการนำเสนอ
 • แนวคิดเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอ
 • คำถามสำหรับการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • โครงสร้างของการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Elephant Theory)
 • เทคนิคการจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Structure)
 • การเตรียมการสอนด้วย “แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการสอน”
 • Workshop I: เตรียมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
Module - 2 เสริมประสิทธิภาพของการนำเสนองาน
 • Slide ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
 • การประยุกต์ใช้ Slide ประเภทแผนภาพ
 • การเตรียมสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการนำเสนอ
 • การใช้น้ำเสียงสำหรับการนำเสนอ
 • อำนาจของภาษากายมีผลต่อการนำเสนอ
 • ภาษากายที่ควรหลีกเลี่ยงของนักนำเสนอ
 • Workshop II: การปฏิบัตินำเสนองาน (นำเสนอแบบกลุ่ม)
Module - 3 จากภายในสู่ภายนอกของนักนำเสนองาน
 • อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังวิตกกังวล
 • เทคนิคจัดการความประหม่าและความเครียด
 • กับดักทางความคิดของการนำเสนอ
 • หลักการ 4P ของนักนำเสนอมืออาชีพ
 • คุณสมบัติของนักนำเสนอมืออาชีพ
Module - 4 การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักนำเสนองานที่เป็นเลิศ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
 • เวทีสำหรับฝึกฝนคือ กุญแจแห่งความสำเร็จ 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com