รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)

Download Course Content  Download Brochure

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีหลายวิธี การฝึกอบรม (Training) เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถใช้การฝึกอบรมกับการพัฒนาทักษะด้านอ่อน (Soft Skill or Soft Side) ให้กับบุคลากรในองค์กร เช่น ทัศนคติ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือภาวะความเป็นผู้นำ  เป็นต้น เพื่อสร้างและปรับแนวคิด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการทำงาน และการร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขได้

วิทยากรภายในองค์กรและ/หรือหัวหน้าตามสายปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนและเตรียมการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Training) มีความสามารถในการนำเสนอหรือถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นวิทยากร และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิทยากร หรือเรียกว่ามี “Mindset of Trainer” ที่ถูกต้องต่อวิชาชีพวิทยากรฝึกอบรม 

การวางแผนและเตรียมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพควรใช้หลักการ 6P ดังนี้

 • P1: Purpose    การกำหนดวัตถุประสงค์ฝึกอบรม
 • P2: People      คำถามสำหรับการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • P3: Period      เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเวลา
 • P4: Point        เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอ
 • P5: Provide     สอนอย่างไรจึงเหมาะสมและดีที่สุด
 • P6: Progress   การประเมินผลของการฝึกอบรม

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ การฝึกอบรมจะไม่น่าเบื่อ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง เพียงแต่วิทยากรผู้ฝึกอบรมต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหลักการ 6P และให้ความสำคัญกับการฝึกฝนการถ่ายทอด (Delivery Skill) สม่ำเสมอ ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นล้วนตกอยู่กับองค์กร และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานแนวคิดที่ถูกต้องของการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการ 6P ของการฝึกอบรม และสามารถสร้างวิธีการที่เหมาะสมในการฝึกอบรมในหลักสูตรของตนเองได้
 • เพื่อให้บุคลากรได้ออกแบบและฝึกการสร้างหลักสูตรด้วยตนเอง และจำลองเหตุการณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน พร้อมกับร่วมกันเป็นกรรมการติชมการฝึกปฏิบัติ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Day I
Module - 1 พื้นฐานที่ถูกต้องของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • Mindset of Trainer ในความคิดของคุณ
 • ความหมายและบทบาทของวิทยากร
 • องค์ประกอบของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • ความหมายของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • Workshop I: กิจกรรมอุ่นเครื่องวิทยากร
 • หลักการ 6P สำหรับการเตรียมแผนการสอน

    Purpose การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
     People คำถามสำหรับการวิเคราะห์ผู้ฟัง
     Period เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเวลา
     Point เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอ
     Provide สอนอย่างไรจึงเหมาะสมและดีที่สุด
     Progress การประเมินผลของการฝึกอบรม

Module - 2 การพัฒนาทักษะการจัดวางเนื้อหาอย่างมีระบบ
 • โครงสร้างของการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
 • แนวคิด “ทฤษฎีช้าง” กับเทคนิคการวางเนื้อหาสาระ
 • องค์ประกอบของการนำเสนอในแต่ละช่วง
 • เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Provide)
 • เทคนิคการฝึกอบรมแบบจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ (วิทยากร/ผู้เรียน/อุปกรณ์)
 • ตัวอย่างการเตรียมแผนการสอนด้วย “แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการสอน”
 • Workshop II: การเตรียมแผนการสอน
Module - 3 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
 • Slide ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
 • การประยุกต์ใช้ Slide ประเภทแผนภาพ
 • การเตรียมสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการนำเสนอ
 • ปัจจัยส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอ

    การใช้น้ำเสียงสำหรับการนำเสนอ
     อำนาจของภาษากายมีผลต่อการนำเสนอ
     ภาษากายที่ควรหลีกเลี่ยงของนักนำเสนอ

 • การพัฒนาสู่วิทยากรมืออาชีพด้วยแนวคิด Content / Delivery Skill / Attitude
 • เทคนิคการจัดการความประหม่าและความเครียด
 • แนวทางในการจัดการข้อซักถาม
Module - 4 เตรียมสไลด์และโครงสร้างแผนการสอนของ Workshop II (การบ้าน)

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Day II
Module - 5 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
**********ส่งโครงสร้างแผนการสอนและไฟล์นำเสนอ
 • กำหนดกรอบในการควบคุมเวลา
 • กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ (แบบฟอร์มการประเมินการสอน)
 • Activity I: การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
 • การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยผู้เรียน
 • การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยอาจารย์
 • แชร์ความรู้สึกร่วมกัน 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com