รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)

Download Course Content Download Brochure   ตัวอย่างการสอนอยู่ด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

กระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) มีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และมีเหตุมีผล ในปัจจุบันนี้พบว่ามีแนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นหลายค่าย อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการใช้ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการของแต่ละค่ายมีขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันเล็กน้อยในบางประเด็น สามารถแยกประเภทของกระบวนการแก้ปัญหาได้ดังนี้

 • ตัวแบบ DISC ของ JURAN
 • กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner – Tregoe
 • วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma ของ MOTOROLA
 • คิวซีสตอรี่ของ JSA – Japan-ASEAN TQM Project
 • คิวซีสตอรี่ของ JUSE - กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC Circle

การบริหารคุณภาพด้วยวงจร PDCA (Deming Cycle) นับว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่า Continuous Improvement ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาคิวซีสตอรี่ของ JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) อย่างเหมาะสมและลงตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีรูปแบบที่คุ้นเคยต่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย “เครื่องมือคุณภาพอันทรงพลัง 7 ชนิด (7 QC Tools)” นำมาเรียงร้อยและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ พร้อมกับสร้าง (แก้ไข) มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ (ACT) ตามวิถีหรือแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุดของวงล้อคุณภาพ PDCA

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย หลักการ และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ และแนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือกปัญหาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story ตามมาตรฐาน JUSE
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 หลักการและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • คุณภาพคืออะไร (What is Quality?)
 • ความหมายของคุณภาพจากปรามาจารย์ 3 ท่าน
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

     Management = Standardization + Improvement Activity
     ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

Module - 2 แนวคิดในการคัดเลือกปัญหาคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

    ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
    ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงข้อกำหนด (์NC-Nonconformity)

 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการงานประจำวัน
 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA
Module - 3 กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story
 • ความหมายของการแก้ปัญหาแบบ QC Story
 • กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story 7 ขั้นตอน

    การคัดเลือกหัวข้อ
     การทำความเข้าใจกับสถานการณ์และตั้งเป้าหมาย
     การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
     การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
     การพิจารณามาตรการตอบโต้และนำไปใช้
     การยืนยันผลลัพธ์
     การจัดทำมาตรฐานและกำหนดระบบควบคุม

Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการแก้ปัญหาด้วย QC Story
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (1)
 • Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (2)

   

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com, bananatraining11@gmail.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com