รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)

Download Course Content   ตัวอย่างการสอนอยู่ด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน

กระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) มีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และมีเหตุมีผล ในปัจจุบันนี้พบว่ามีแนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นหลายค่าย อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการใช้ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการของแต่ละค่ายมีขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันเล็กน้อยในบางประเด็น สามารถแยกประเภทของกระบวนการแก้ปัญหาได้ดังนี้

 • ตัวแบบ DISC ของ JURAN
 • กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner – Tregoe
 • วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma ของ MOTOROLA
 • คิวซีสตอรี่ของ JSA – Japan-ASEAN TQM Project
 • คิวซีสตอรี่ของ JUSE - กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC Circle

การบริหารคุณภาพด้วยวงจร PDCA (Deming Cycle) นับว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่า Continuous Improvement ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาคิวซีสตอรี่ของ JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) อย่างเหมาะสมและลงตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีรูปแบบที่คุ้นเคยต่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย “เครื่องมือคุณภาพอันทรงพลัง 7 ชนิด (7 QC Tools)” นำมาเรียงร้อยและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ พร้อมกับสร้าง (แก้ไข) มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ (ACT) ตามวิถีหรือแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุดของวงล้อคุณภาพ PDCA

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย หลักการ และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ และแนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือกปัญหาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story ตามมาตรฐาน JUSE
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 หลักการและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • คุณภาพคืออะไร (What is Quality?)
 • ความหมายของคุณภาพจากปรามาจารย์ 3 ท่าน
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

     Management = Standardization + Improvement Activity
     ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

Module - 2 แนวคิดในการคัดเลือกปัญหาคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

    ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
    ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงข้อกำหนด (์NC-Nonconformity)

 • ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
 • ปัญหาระดับการจัดการงานประจำวัน
 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA
Module - 3 กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story
 • ความหมายของการแก้ปัญหาแบบ QC Story
 • กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story 7 ขั้นตอน

    การคัดเลือกหัวข้อ
     การทำความเข้าใจกับสภานการณ์และตั้งเป้าหมาย
     การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
     การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
     การพิจารณามาตรการตอบโต้และนำไปใช้
     การยืนยันผลลัพธ์
     การจัดทำมาตรฐานและกำหนดระบบควบคุม

Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการแก้ปัญหาด้วย QC Story
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (1)
 • Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (2)

   

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com, bananatraining11@gmail.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com