รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why - Why Analysis
(Problem Solving by 8D Report & Why - Why Analysis)

Download Course Content Download Brochure

หลักการและเหตุผล

กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพมีวิธีการต่าง ๆ มากมายหลายค่าย อาทิเช่น ตัวแบบ DISC ของ JURAN, กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner-Tregoe, วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma ของโมโตโรลา, คิวซีสตอรี่ของ JSA, คิวซีสตอรี่ของ JUSE หรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบ 8D Report เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหน ประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหามีสิ่งที่ต้องทำเหมือนกัน คือ 1) กำหนดปัญหาให้ชัดเจน 2) การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา 3) การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา และ 4) การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ - ประเด็นปลีกย่อยอื่น ๆ เป็นการเสริมขึ้นมา หรืออาจเป็นการแตกประเด็นออกมาจากประเด็นสำคัญ

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory)  ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก และเป็นที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอน มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Correction & Corrective Action)”

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis มีขั้นตอนและแนวคิดตามมาตรฐานสากลดังนี้ 

 • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
 • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
 • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
 • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
 • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
 • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
 • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
 • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยผ่านการเรียนรู้จากโมเดลแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Solving Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของ 8D Report และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC Tools) และเทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหาในแต่ละ D1-D8

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • โมเดลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Solving Model)
 • หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

    สาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect)
    ความมีเหตุผล (Reasonableness)

Module - 2 พื้นฐานของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ (ต่อ)
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

    Management = Standardization + Improvement Activity
    หลักการของความเป็นระบบ (System)

 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 • มาตรการการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

    การทำให้ถูกต้อง (Correction)
    การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
    การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action : P/A)

 • Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
Module - 3 ขั้นตอนและแนวคิดของการทำ 8D Report
 • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
 • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
 • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
 • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
 • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
 • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
 • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
 • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการแก้ปัญหาด้วย 8D Report
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ 8D Report (1)
 • Activity III:การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ 8D Report (2)

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com