รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์” โดยแนวทางที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมคือ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA” หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)”

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อกิจกรรม ที่คำนึงถึง “สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ” ด้วยการใช้กิจกรรมแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Activity) มาเป็นตัวขับเคลื่อนวงจร และวงจร PDCA ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดของการบริหารงานสมัยใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานด้วย “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization)” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความเป็นระบบ (System) มากขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพขึ้นในกระบวนการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจึงสามารถใช้รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนแก้ปัญหาที่มีความเหมือนกันกับบริบทของปัญหาที่เปลี่ยนไป 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA มีองค์ประกอบและขั้นตอนดังนี้

 • Plan (การวางแผน) มีรายละเอียดดังนี้

    1.การนิยามปัญหา – เพื่อการเลือกปัญหาและระบุปัญหาให้ชัดเจน
    2.การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย – เพื่อกำหนดขอบเขตและตั้งเป้าหมายของการแก้ปัญหา
    3.การวิเคราะห์สาเหตุ – เพื่อค้นหารากสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
    4.กำหนดมาตรการแก้ไข  เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 

 • Do (การลงมือปฏิบัติ) – 5.การนำมาตรการแก้ไขไปใช้
 • Check (การตรวจสอบ) – 6.การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
 • ACT (การปฏิบัติการแก้ไข) – 7.การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาด้วยการปรับมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของการลดต้นทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในมิติของวงจร PDCA
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานสมัยใหม่
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ โดยเรียนรู้จากการแก้ปัญหาจริงของผู้เรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

    Management = Standardization + Improvement Activity
     หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
     หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving)

 • ความหมายของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)

    ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect)
     ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)

 • การควบคุมคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร SDCA
 • การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร PDCA
 • ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และวงจร PDCA
 • Activity I: ค้นหาปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) ในกระบวนการ
Module - 2 เครื่องมือและเทคนิคของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
 • เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
 • มาตรการแก้ปัญหาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการ 

    การทำให้ถูกต้อง (Correction)
     การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
     การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action : P/A)

Module - 3 ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของวงจร PDCA
 • Plan (การวางแผน)

    1.การนิยามปัญหา
    2.การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย
    3.การวิเคราะห์สาเหตุ
    4.กำหนดมาตรการแก้ไข

 • Do (การลงมือปฏิบัติ) – 5.การนำมาตรการแก้ไขไปใช้
 • Check (การตรวจสอบ) – 6.การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
 • ACT (การปฏิบัติการแก้ไข) – 7.การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาด้วยการปรับมาตรฐาน
 • ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA กับกระบวนการ QC Story
 • Activity II-III: การปรับปรุงคุณภาพด้วยวงจร PDCA

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com