รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค OJT
(Training Within Industry by On the Job Training)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงขึ้นทั้งในส่วนของการบริการและการผลิต ดังนั้นคำว่า “คุณภาพ” (Quality) ในสินค้าและบริการ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีข้อเท็จจริงว่า “การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในองค์กรมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์” ดังนั้นการฝึกอบรมให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานปฏิบัติงาน หรือ Work Instruction จึงเป็นสิ่งองค์กรควรให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมในงาน On The Job Training ยังมีส่วนช่วยในการลดความสูญเสีย (Wastes) ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

การฝึกอบรมในงานหรือการฝึกงานในหน้าที่ (On The Job Training) มีขอบเขตที่ควรทำดังนี้

 • การมอบหมายงานให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับองค์กร
 • พนักงานปัจจุบัน (เก่า) ที่มีการปรับไปสู่ตำแหน่งใหม่
 • การพัฒนาพนักงานเมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องในงาน
 • เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สามารถบรรลุได้
 • พนักงานขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • ความรับผิดชอบและลักษณะงานแตกต่างไปจากเดิม (ตำแหน่งเดิม)
 • องค์กรต้องพัฒนาคนให้เก่งขึ้นและลดต้นทุนความสูญเปล่า (Waste or Muda)
 • มีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร

การฝึกอบรมในงาน On The Job Training ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเรียกว่า “การสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ” (Demonstration and Performance) การสอนลักษณะนี้มีแนวทางก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge), ความเข้าใจ (Understand), ทักษะความชำนาญ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) หรือที่เรียกว่าเป็นการสอนให้เกิด KUSA ได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งมีองค์ประกอบของการสอนดังนี้

 • การอธิบาย (Explanation)
 • การสาธิต (Demonstration)
 • ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของพี่เลี้ยง (Mentor)
 • การประเมินผลในการปฏิบัติงาน (Evaluation)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมในงานหรือการฝึกงานในหน้าที่ (OJT - On The Job Training) ว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีขั้นตอน เครื่องมือ และรูปแบบ (Format) ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมในงาน ผ่านการฝึกฝนทำกิจกรรมในชั้นเรียน และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสอนงานแบบ “การสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ” (Demonstration and Performance) ที่มีผลครอบคลุม Knowledge, Understand, Skill and Attitude (KUSA)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการสอนงาน (Ownership Quotient)
 • กรณีศึกษา: คุณภาพการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
 • แนวคิดของการฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรม (TWI)
 • องค์ประกอบของการฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรม

     การสอนงาน (On The Job Training)
     วิธีการทำงาน (JM – Job Method)
     ความสัมพันธ์ในงาน (Job Relations)
     การพัฒนาโครงการ (Program Development)

 • ภาวะผู้นำของหัวหน้างานกับการสอนงาน
 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอนงาน
 • การฝึกอบรมในงานกับมาตรฐาน ISO 9001
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการฝึกอบรมในงาน
Module - 2 การพัฒนาการฝึกอบรมในงานอย่างเป็นรูปธรรม
 • ขั้นตอนของการพัฒนาการฝึกอบรมในงาน

    สำรวจความเกี่ยวข้องของการฝึกอบรมในงาน
     จัดทำรายการความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill)
     การวัดผลและประเมินผลเชิงรูปธรรม (Measurement & Evaluation)
     กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมในงาน
     การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมในงาน (เอกสารระเบียบปฏิบัติงาน / SOP / WI / Work Manual)
     การจัดทำระบบรายงานของพนักงาน

 • ตัวอย่างเอกสารประกอบการฝึกอบรมในงาน
 • การทำ OJT ด้วยการสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ (Demonstration & Performance)

    การอธิบาย (Explanation)
     การสาธิต (Demonstration)
     ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของพี่เลี้ยง (Mentor)
     การประเมินผลในการปฏิบัติงาน (Evaluation) 

 • หลักปฏิบัติของการสอนงานของ On The Job Training

    การแตกงานทั้งกระบวนการเป็นองค์ประกอบย่อย
     บ่งชี้จุดสำคัญและเหตุผลของจุดสำคัญ
     แสดงให้เห็นขณะอธิบายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
    ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและให้คำชี้แนะตลอดกระบวนการ

 • Activity I: แสดงบทบาทสอนงานและเขียน WI (Work Instruction) 

 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Module - 3 การพัฒนาการฝึกอบรมในงานอย่างยั่งยืน
 • คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนงานที่ดี
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com