รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและจัดทำมาตรฐาน
(The 5s to Productivity Improvement and Standardization)

Download Course Content  Download Brochure

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจแข่งขันกันมากขึ้น และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มราคาสินค้าคงไม่ใช่แนวคิดที่ดีของการรักษาส่วนแบ่งกำไรให้คงอยู่ระดับเดิม องค์กรควรมีแนวคิดของการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในแง่ของ “การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการกำจัดความสูญเสีย (ความสูญเปล่า) ต่าง ๆ ในการทำงาน” ดังนั้นการสร้างและการบริหารกิจกรรม 5ส ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ จึงเป็นพื้นฐานที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

การเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นมีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายให้เลือกใช้ แต่จุดเริ่มต้นหรือเครื่องมือพื้นฐานที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ กิจกรรม 5ส ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้

 • การแยกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 • ความสะอาดในการปฏิบัติงาน
 • ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 • ความมีวินัยในการปฏิบัติงาน

การให้ความสำคัญของการทำกิจกรรมพื้นฐาน 5ส  เป็นสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ เนื่องจากถ้าองค์กรไม่เริ่มตรงจุดนี้ เป็นการยากมากในการค้นหาปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำขึ้นมาปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิต

หลายๆ องค์กรไม่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5 ส ในเชิงปฏิบัตินั้น โดยสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดดังนี้

 • ความเข้าใจผิดคิดว่าการทำ 5ส เป็นกิจกรรมที่ต่างคนต่างทำ
 • ความเข้าใจผิดคิดว่าหลักการ 5ส เป็นเรื่องง่าย  และมองว่ากิจกรรม 5ส  เป็นเรื่องเล็กน้อย
 • ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการสร้างและบริหารกิจกรรม 5ส
 • ไม่เห็นความสำคัญและผลลัพธ์ที่จะตามมาของการทำกิจกรรม 5ส
 • การให้ความสำคัญกับ “บุคลากร” ที่หน้างานน้อยเกินไป

การพัฒนาทักษะและบริหารกิจกรรม 5ส จนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เกิดการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถขจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในการทำงานให้ลดน้อยลง เป็นพื้นฐานต่อไปของการปรับปรุงงานตามวิถีไคเซ็น (Kaizen)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการทำ 5ส อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถกำจัดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ ในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ (วางแผน) 5ส ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง นำไปสู่การสร้างมาตรฐานปฏิบัติงาน 5ส ของแต่ละพื้นที่ทำงาน 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของแนวคิดที่ถูกต้องของการทำ 5ส
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนเรียนรู้
 • แบบทดสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานกับกิจกรรม 5ส
 • ความหมายพอสังเขปของ 5 ส
 • แนวคิดการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • กรณีศึกษา: เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำ 5ส
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับกิจกรรม 5ส (Ownership Quotient)
 • เป้าหมายของการทำกิจกรรม 5ส
Module - 2 ประเด็นสำคัญของ 5ส และแนวทางการสร้างอย่างเป็นรูปธรรม
 • ส1 - สะสาง (Seiri - เซริ)

    ความหมายของ ส.สะสาง และ Organization & Clearing Up
    การตีความหมายผิดพลาดของ ส.สะสาง
    แนวคิดของการจัดระบบกับ ส.สะสาง
    ตัวอย่างของแผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
    การจัดระบบกับการกำหนดความสัมพันธ์ (คน งาน อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงาน)
    แบบฟอร์มวัสดุอุปกรณ์ (List Material & Equipment)
    ความถี่ของการใช้งานและวิธีการจัดเก็บ
    Activity I: กิจกรรมสะสางพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • ส2 - สะดวก (Seiton - เซตง)

    ความหมายของ ส.สะดวก และ Functional Storage
     การตีความหมายที่ผิดพลาดของ ส.สะดวก
     เป้าหมายของการทำ ส สะดวก
     แนวทางการสร้างมาตรฐาน ส.สะดวก
     Activity II: กิจกรรมสร้างสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 • ส3 - สะอาด (Seiso - เซโซ)

    ความหมายของ ส.สะอาด และ Cleanliness & Cleaning is Inspection
     การตีความหมายผิดพลาดของ ส.สะอาด
     การสร้าง 3 มาตรฐานของ ส.สะอาด
     Activity III: กิจกรรมสร้างสร้างมาตรฐานของพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • ส4 – สร้างมาตรฐาน / สุขลักษณะ (Seiketsu - เซเกทสึ)

    ความหมายของ ส.สุขลักษณะ และ Standardization
     ความหมายผิดพลาดของ ส.สุขลักษณะ
     มาตรฐานส่วนกลางและมาตรฐานพื้นที่ปฏิบัติงาน
     ระบบป้องกันความผิดพลาดและระบบความคุมด้วยสายตา (Poka Yoke & Visual Control)

 • ส5 - สร้างนิสัย (Shitsuke - ชิทสึเกะ)

    ความหมายของ ส.สร้างนิสัย
     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยทฤษฎี “ICEBERG”
     ความรู้ไม่ใช่ความเข้าใจ (ทฤษฎี “Knowledge is not Understanding)

Module - 3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 • แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) กับกิจกรรม 5ส
 • วงจร PDCA กับกิจกรรม 5

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com