รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส อย่างเป็นระบบ
(The 5S Systematic Audit)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจแข่งขันกันมากขึ้น และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มราคาสินค้าคงไม่ใช่แนวคิดที่ดีของการรักษาส่วนแบ่งกำไรให้คงอยู่ระดับเดิม องค์กรควรมีแนวคิดของการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในแง่ของ “การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการกำจัดความสูญเสีย (ความสูญเปล่า) ต่าง ๆ ในการทำงาน” ดังนั้นการสร้างและการบริหารกิจกรรม 5ส ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ จึงเป็นพื้นฐานที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจกรรม 5ส คือ การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนการตรวจประเมิน องค์กรควรให้ความสำคัญกับความเข้าใจ 5ส อย่างถูกต้องของผู้ตรวจประเมิน และสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการทำ 5ส ให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน นอกจากนี้แล้วการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินเป็นสิ่งที่จำเป็น อันมีผลสืบเนื่องต่อการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ตรวจประเมิน

การตรวจประเมินอย่างเป็นระบบเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในมิติของศิลป์เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกประเมิน การเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุงเชิงบวก เพื่อสร้างความรู้สึกดีกับการมีส่วนร่วมการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน ส่วนในมิติของศาสตร์นั้นการตรวจประเมินต้องมีเครื่องมือและเทคนิคดังนี้

 • เทคนิคการตรวจประเมิน ส แต่ละตัว
 • แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 5ส
 • หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน
 • มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสำนักงาน
 • ระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) กับกิจกรรม 5ส
 • เทคนิคและขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography)

Roadmap 4 ขั้นตอนสู่การตรวจประเมินเชิงประสิทธิภาพ เป็นวงจรการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Kaizen & PDCA) ต้องมีการวางแผน (Plan) ต้องลงมือปฏิบัติ (Do) ต้องมีระบบการตรวจสอบและประเมินผล (Check) และการติดตามผลและสร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Act) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงของกิจกรรม 5ส และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินอันมีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการตรวจอย่างเป็นระบบ มีเทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ส แต่ละตัว การให้คะแนน การสร้างมาตรฐาน การปรับปรุงพื้นที่ด้วยเทคนิคภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography) และการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงเชิงบวก

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 กรอบแนวคิดที่ถูกต้องของการทำกิจกรรม 5ส
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • ทบทวนความเข้าใจ 5ส ของผู้เรียน
 • แนวคิดของการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับกิจกรรม 5ส (Ownership Quotient)
 • เป้าหมายของการทำกิจกรรม 5ส

    การลดต้นทุน (Cost Reduction)
    การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

 • Activity I: ค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุจากการตรวจประเมิน
Module - 2 เครื่องมือและเทคนิคการตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ
 • ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5ส

    ความเข้าใจความหมาย 5ส อย่างถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน
     ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์ของ 5ส ของผู้ปฏิบัติงาน
     ความร่วมมือในกิจกรรม 5ส ของผู้ปฏิบัติงานด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
     คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน
     บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
    ระบบบริหารจัดการกิจกรรม 5ส อย่างเป็นรูปธรรม

 • เทคนิคในการตรวจประเมิน ส แต่ละตัว

 • แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 5ส

    หัวข้อการตรวจประเมิน
    หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน

 • มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสำนักงาน

    มาตรฐานส่วนกลาง (Central)
    มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ (Operation Area)

 • ระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) กับกิจกรรม 5ส
 • เทคนิคและขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography)
 • Activity II: วิเคราะห์และปรับปรุงระบบการตรวจประเมิน
Module - 3 การวางแผนการตรวจประเมิน 5ส อย่างเป็นระบบ
 • Roadmap 4 ขั้นตอนสู่การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

    ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจ (Plan)
     ขั้นตอนที่ 2: การลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Do)
     ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการตรวจประเมิน (Check)
     ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการตรวจประเมินและสร้างมาตรฐาน (Act)

 • แนวทางการให้คำแนะนำและติชมขณะตรวจพื้นที่

 • แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุงเชิงบวก
 • Activity III: ฝึกเขียนข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษาการตรวจประเมิน

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com