รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
(Waste Reducing and Process Improvement)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการแล้ว เรายังต้องให้ความสนใจต่อ “การลดความสูญเสียต่าง ๆ” ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียจากวัตถุดิบ จากวิธีการผลิต จากเครื่องจักร หรือจากความผิดพลาดของบุคลากร ถ้าองค์กรมีแนวทางการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (SDCA) ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบ ความสูญเสียต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

การลดความสูญเสียหรือของเสียในกระบวนการผลิตมีเครื่องมือและเทคนิคมากมาย แต่ที่นิยมใช้และเป็นที่คุ้นเคยในอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่

 • เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ (7 QC Tools) ด้วยขั้นตอนการลดของเสียด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) มาตรฐาน JUSE
 • ระบบการป้องก้นความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

การลดของเสียในกระบวนการด้วย “เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ” เป็นการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (Systematic) เกิดวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เกิดการระดมสมองขึ้นในทีมงาน ฝึกฝนการใช้ความคิดแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือแก้ปัญหา (Problem Solving Devices) ส่งผลให้เกิดแนวทางการลดของเสียในกระบวนการมีรูปแบบชัดเจน

การลดของเสียในกระบวนการอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานว่า – “สาเหตุของความผิดพลาดจนเกิดของเสียขึ้นที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error)” ดังนั้นถ้าหัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในมิติของ “ข้อบกพร่องและสาเหตุที่สัมพันธ์กัน” และเข้าใจ “กลไกป้องกันความผิดพลาด” ในกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดของเสียได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกการลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการลดของเสียในกระบวนการอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการลดของเสียด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) มาตรฐาน JUSE
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการ สามารถกำหนดกลไกป้องกันความผิดพลาด (Detection & Prevention) ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 การสร้างจิตสำนึกการลดของเสียในกระบวนการ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการลดของเสีย (Ownership Quotient)
Module - 2 พื้นฐานและแนวคิดการลดของเสียในกระบวนการ
 • แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่

    Management = Standardization + Improvement Activity

 • วงจรการควบคุมผลิตภัณฑ์ SDCA และวงจรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ PDCA
 • ความหมายและประเภทของเสีย (Sporadic & Chronic Waste)
 • ของเสียในมิติของความบกพร่อง (Defect)
 • ของเสียในมิติของความไม่ตรงตามข้อกำหนด (NC-Nonconformity)
 • ประเภทของเสียตามตัวแบบ SIPOC
 • Activity I: ค้นหาของเสียในกระบวนการผลิต
 • มาตรการแก้ไขปัญหาของเสียในกระบวนการ

     การทำให้ถูกต้อง (Correction)
     การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
     การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action : P/A)

 • ขั้นตอนการลดของเสียด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) มาตรฐาน JUSE
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคการลดของเสียในกระบวนการผลิต
 • (1) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)

     การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
     การกำหนดมาตรการแก้ปัญหา (Corrective Action Plan)

 • ข้อกำหนด 10 ประการของการวิเคราะห์รากสาเหตุ
 • Activity II: การวิเคราะห์รากสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ปัญหา
 • (2) ระบบการป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE

     ข้อบกพร่อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิต (แนวทางของฮิราโน่)
     สาเหตุของข้อบกพร่อง 10 ประการ

 • แนวคิดสำคัญของระบบการป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE

     การค้นหาข้อบกพร่องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
     กำหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้องกันความผิดพลาด
     กลไกป้องกันความผิดพลาด (หยุด / บังคับ / เตือน)

 • ตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com