รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making - Industry)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience) ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

ความชัดเจนกับ “ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” (Problem and Solution) เป็นหัวใจสำคัญการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Cause) ด้วยความมีเหตุมีผลและตัดเหตุผลที่ไม่แท้จริงออก สร้างความแตกต่างต่อการเลือกแก้ปัญหาอย่างสูง เช่นเดียวกันกับความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีปฏิบัติการแก้ไข” (Countermeasure) ด้วยแนวความคิดที่เหมาะสมที่สุด (Appropriate Decision Making) จะส่งผลต่อการเลือกวิธีเพื่อตัดสินใจ

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการพัฒนาทักษะการคิดต่าง ๆ และฝึกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาให้มีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์, การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบ PS – QC Story
 • การเลือกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหา ได้แก่ การระดมสมองแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming), แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram), แผนผังต้นไม้ (Logic Tree Diagram), เทคนิคการถามคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
 • เทคนิคการเลือกรากสาเหตุตามความสามารถในการควบคุม (CUN Concept)
 • เทคนิคการเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Possibility & Impact)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในกระบวนการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักสำคัญของ “Problem and Solution” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในกระบวนการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • กระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหา
 • หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

          ความชัดเจนกับปัญหา (Problem)
          ความชัดเจนกับวิธีแก้ปัญหา (Solution)

 • วิธีคิด 3 รูปแบบเพื่อแก้คิดปัญหาและตัดสินใจ
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่องการคิดแก้ปัญหา
Module - 2 แนวทางการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (PS – QC Story)
 • ความสัมพันธ์ของ PS – QC Story กับวงจร PDCA
Module - 3 เครื่องมือสำหรับการเลือกแก้ปัญหา (Problem Solving Tools)
 • หลักการระดมสมองอย่างถูกต้อง (Brainstorming)
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

          การวิเคราะห์การกระจาย (Dispersion Analysis)
          การจำแนกตามกระบวนการผลิต (Process Classification)
          การกำหนดรายการสาเหตุ (Cause Enumeration)

 • ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหา

          การระบุเฉพาะ (Specify)
          ความมีเหตุผล (Reasonableness)
          เหตุผลที่ไม่แท้จริง (Not Real Cause)
          ข้อห้ามของการใช้มาตรการแก้ไข  

 • Activity II: ประยุกต์ใช้เครื่องมือคิดแก้ปัญหา

Module - 4 เครื่องมือสำหรับการเลือกตัดสินใจ (Decision Making Tools)

 • แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

          แผนผังต้นไม้ประเภท “อย่างไร – อย่างไร” (How – How Tree Diagram

 • ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการสร้างมาตรการแก้ปัญหา (Countermeasure)

          การเรียงลำดับและความชัดเจน (Sequence & Clarity)
          สภาพการณ์ที่ไม่ตกหล่นและซ้ำซ้อน (MECE Technique)

 • Activity III: ประยุกต์ใช้เครื่องมือตัดสินใจ

Module - 5 แนวทางเลือกการรากสาเหตุและมาตรการแก้ปัญหา (Root Cause & Corrective Action Plan)

 • การเลือกรากสาเหตุตามความสามารถในการควบคุม (CUN Concept)
 • การเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Possibility & Impact)
Module - 6 แนวคิด “Knowledge is not Understanding” กับการพัฒนาทักษะแก้ปัญหา

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com