รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา - แนวอุตสาหกรรม
(Analytical Thinking and Problem-Solving Techniques)

Download Course Content Download Brochure   ความประทับใจของลูกค้าด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงวิเคราะห์คือ “การคิดที่สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น” ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเสมือนการเห็น “ผลลัพธ์” ของบางสิ่ง แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่พยายามหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อค้นหาว่า “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร”

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานทุกประเภทในองค์กร โดยเฉพาะกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งสามารถใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือแก้ปัญหา (Problem Solving Tools) จะทำให้การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานั้นเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล ไม่เกิดความสูญเปล่าทางทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุของปัญหา

การเลือกเครื่องมือแก้ปัญหา (Problem Solving Tools) มีความสำคัญมาก ส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ และผู้แก้ปัญหาต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้กระจ่างชัด ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ถูกนำใช้แก้ปัญหามีดังนี้

 • การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)
 • แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 • แผนผังต้นไม้แบบ How - How (How – How Tree Diagram)
 • เทคนิคการตั้งคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
 • เทคนิคการพิสูจน์รากสาเหตุด้วยหลัก 3G & 5W + 1H
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ (Possibility & Result)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหาในแนวอุตสาหกรรม ด้วยการเรียนรู้จากโมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาได้ชัดเจน ด้วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง “สาเหตุ” และ “ผลลัพธ์” (Cause & Effect) และความมีเหตุผล (Reasonableness) ขณะวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • โมเดลการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving Model)
 • หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

    สาเหตุและผลลัพธ์ (Cause & Effect)
    ความมีเหตุผล (Reasonableness)

 • ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ VS แผนผังสาเหตุและผล
 • Activity I: กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์
Module - 2 ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • การกำหนดปัญหา (Problem Determination)
 • การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย (Problem Analysis)
 • การสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis)
 • การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Plan)
 • การนำมาตรการแก้ไขปัญหาไปใช
 • การวัดผลและยืนยันผลลัพธ์กับเป้าหมาย
 • การป้องกันการเกิดซ้ำด้วยการจัดทำมาตรฐาน
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
 • การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)
 • การระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา

    แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)
    แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
    เทคนิคการตั้งคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique)
    เทคนิคการพิสูจน์รากสาเหตุด้วยหลัก 3G & 5W + 1H

 • การแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ
    แผนผังต้นไม้ (How - How Tree Diagram)
    การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ (Possibility & Result)
 • Activity II & III: ประยุกต์การใช้เครื่องมือแก้ปัญหา
Module - 4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างยั่งยืน
 • การเลือกปัญหาในกระบวนการ
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com