รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ความคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making - 2D)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันคือ บุคลากรขาดทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาตนเอง ทำให้ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่าเป็น “วิธีคิดอย่างเป็นระบบ” (Systems Thinking) 

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เป็นวินัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในวินัย 5 ประการ สำหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของปรมาจารย์แห่งการบริหารและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โลก ดร. ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งเก้ (Peter M. Senge) ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloan School of Management โดยท่านกล่าวเน้นว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่ขยายขีดความสามารถ และเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างผลงาน และสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนในองค์กรต่างก็เรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง (Learn How to Learn)”

หัวใจสำคัญของวิธีคิดอย่างเป็นระบบ (The Essence of Systems Thinking) คือ การให้ความสำคัญของวงจรการป้อนกลับ (Feedback Loops) โดยการป้อนกลับนี้อยู่บนพื้นฐานการเกิดขึ้นของเหตุและผลอย่างแท้จริง (Cause and Effect) นำไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Emergent Properties) หรืออาจเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นพฤติกรรมของระบบ ซึ่งโครงสร้างของระบบประกอบด้วย

    1.องค์ประกอบ (Element)
    2.การเชื่อมโยง (Linkage)
    3.กลไกการทำงาน (Mechanism)
    4.ความสมดุลของระบบ (System Balance)

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีดังนี้

 • ส่งเสริมให้บุคลากรคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน เลือกแก้ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุด ไม่ด่วนตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยแนวทางใดทางหนึ่ง อันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมาในภายหลัง โดยใช้เครื่องมือ : ตารางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table) และการประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด Mind Map กับความคิดเชิงระบบ
 • ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด “การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learn How to Learn)” ผ่านวงจรแห่งการเรียนรู้แบบเชิงคู่หรือแบบเสริมสร้าง (Double Loop Learning or Generative Loop Learning) กระตุ้นให้ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น อันมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ “ระบบ” และ “ความคิดเชิงระบบ” อย่างถูกต้อง โดยเรียนรู้ผ่านแนวคิดของวงจรป้อนกลับ (Feedback Loops) และวงจรป้อนกลับแบบเสริมแรงและแบบสมดุล (Reinforcing and Balancing Feedback Loop)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีหลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้ตารางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 3 รูปแบบการเรียนรู้ในความคิดเชิงระบบ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบยกระดับ (Goal Setting Learning) และแนวทางการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยกระดับ (Coaching Question)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ความคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ Day I
Module - 1 พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

           ความชัดเจนกับปัญหา (Problem)
           ความชัดเจนกับวิธีแก้ปัญหา (Solution)

 • ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
 • แบบทดสอบเบื้องต้นของความคิดเชิงระบบ
 • ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม กับ ความคิดเชิงระบบ
 • Systems Thinking & Systematic Thinking
 • ความคิดเชิงเส้นและความคิดเชิงระบบ (Linear & Systems Thinking)

           ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Effect in the Systems)
           ปัจจัยสร้างความสำเร็จ (Factor in the System)

 • Activity I: สร้างแผนภาพผลกระทบและปัจจัย
 • สรุป 6 ประเด็นสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
Module - 2 ความหมายของระบบและความคิดเชิงระบบ
 • ความหมายของระบบ (What is a Systems?)
 • คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ
 • ความหมายของความคิดเชิงระบบ
 • แผนผังวงจรสาเหตุ (Causal Loop Diagram – CLD)
 • ธรรมชาติและปรากฏการณ์ของ Systems Thinking
 • Feedback Loops: หัวใจสำคัญของระบบ
 • ประเภทของวงจรป้อนกลับ

          วงจรการป้อนกลับแบบเสริมแรง (Reinforcing Feedback Loop)
          วงจรการป้อนกลับแบบสมดุล (Balancing Feedback Loop)

 • Activity II: ระบุประเภทของวงจรป้อนกลับ
Module - 3 องค์ประกอบของการบริหารระบบให้ประสบความสำเร็จ 
 • ความเข้าใจผลกระทบและปัจจัยของระบบทั้งหมด
 • ความน่าเชื่อถือของการตรวจวัดภายในระบบ
 • การแสดงผลลัพธ์ของระบบกับการหน่วงเวลา (Time Delay)
 • อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในระบบ
 • ตัวอย่าง: การผลิต การขาย การเกษตร การพัฒนาตนเอง

ความคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ Day II
Module - 4 พื้นฐานการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (Systematic Thinking)

 • ความหมายของ Systematic Thinking
 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Systematic Thinking

           การค้นหาปัญหาที่แท้จริง (Select problem)
           การทำความเข้าใจกับสถานการณ์ (Understanding situation) และตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาให้ชัดเจน (Set target)
           การพัฒนาวิธีแก้ปัญหาให้หลากหลาย (Many solution by brainstorming) 
           การประเมินความเป็นไปได้ เวลา ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน (Evaluate alternatives) 
           การตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดไปปฏิบัติ (Choose the Best Alternative)

 • วิธีคิด 3 ประเภทที่สนับสนุน Systematic Thinking
 • Activity III: กิจกรรมอุ่นเครื่องความคิดปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

Module - 5 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Systems & Systematic Thinking

           ตารางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)
           แผนที่ความคิด (Mind Map)
           การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)

 • Activity IV: กิจกรรมแก้ปัญหาด้วย PSDM Table
 • คลิปวีดีโอประกอบการเรียนรู้แผนที่ความคิดกับความคิดเชิงระบบ

Module - 6 การเรียนวิธีการเรียนรู้ (Learn How to Learn) ในความคิดเชิงระบบ

 • การเรียนรู้ในความคิดเชิงระบบ

           วงจรการป้อนกลับของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (Basic Loop Learning)
           วงจรแห่งการเรียนรู้แบบป้อนกลับสมดุล (Balancing Loop Learning)
           วงจรแห่งการเรียนรู้แบบเชิงเดี่ยวหรือแบบพื้นฐาน (Single Loop Learning or Simple Learning)
           วงจรแห่งการเรียนรู้แบบเชิงคู่หรือแบบเสริมสร้าง (Double Loop Learning or Generative Learning)

 • รูปแบบที่เกิดขึ้นของการเรียนรู้

           ไม่มีการเรียนรู้ (No Learning)
           การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว (Adaptive Learning)
           การเรียนรู้เพื่อการยกระดับ (Goal Setting Learning)

 • การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยกระดับ (Coaching Question)
 • Activity V: การตั้งคำถามเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร

Module - 7 แนวคิด “Knowledge is not Understanding” กับความคิดเชิงระบบ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com