รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

7 เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
(7 QC Tools)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บุคลการต้องเข้าใจ “แนวคิดและหลักการควบคุมคุณภาพ” (Quality Control Principle) และที่สำคัญต้องมีจิตสำนึกการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient) เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนภายในกระบวนการของผลิตภัณฑ์

ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) สามารถนำมาใช้ได้ผลทั้งในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงงาน และการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ หนึ่งในความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการคือ 7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) อันเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากต่อการปรับปรุงคุณภาพภายในกระบวนการ ผลิตภาพตลอดกระบวนการผลิต (Productivity) สามารถเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม “ถ้าบุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละเครื่องมือ” และสามารถเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ “ปัญหาคุณภาพ” ภายในกระบวนการผลิต

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) สำหรับการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพมีดังต่อไปนี้

 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 • แผนภูมิกราฟ (Graph)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • แผนภาพฮิสโตรแกรม (Histogram)
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดให้วิธีคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวงจรการปรับปรุงคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ได้อย่างลงตัว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” ในมิติต่าง ๆ และหลักการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) โดยการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากโจทย์ตัวอย่าง
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือควบคุมคุณภาพและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ “ปัญหาคุณภาพ” ภายในกระบวนการ โดยการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากโจทย์ตัวอย่าง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • กรณีศึกษา: ความตระหนักในการปรับปรุงคุณภาพ
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการปรับปรุงคุณภาพ
Module - 2 ความหมายและแนวความคิดของคุณภาพ
 • ความหมายของคุณภาพและคุณภาพตามมิติต่าง ๆ 
 • ความหมายของการควบคุมคุณภาพ
 • แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ
 • หลักการของการควบคุมคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
Module - 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ)
 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet – 1/7)
 • แผนภูมิกราฟ (Graph – 2/7)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram – 3/7)
 • Activity I: การประยุกต์ใช้แผนผังพาเรโต
 • แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram – 4/7)
 • ข้อกำหนด 10 ประการของการวิเคราะห์รากสาเหตุ
 • ประเภทของแผนผังสาเหตุและผล

    การวิเคราะห์การกระจาย (Dispersion Analysis)
    การจำแนกตามกระบวนการผลิต (Process Classification)
    การจำแนกตามกระบวนการผลิต (Process Classification)

 • Activity II: การประยุกต์ใช้ร่วมกันของ 4 เครื่องมือ 
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram – 5/7)
 • ตัวอย่าง: การใช้งานของแผนผังการกระจาย
 • แผนภาพฮิสโตรแกรม (Histogram – 6/7)
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart – 7/7)
 • ประเภทของแผนภูมิควบคุม
 • ตัวอย่าง: การใช้งานของแผนภูมิควบคุม

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com