รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)

Download Course Content Download Brochure   มี VDO Clip แนะนำหลักสูตรอยู่ด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

ปัญหาหมายถึง “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์นั้นไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” ปัจจุบันปัญหาในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเรื้อรัง หรือปัญหาเชิงระบบก็ตาม ผู้นำระดับต่าง ๆ หรือแม้แต่บุคลการในองค์กร ต้องมีทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Skill) เนื่องจากทักษะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้

หนึ่งในการคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือ “การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)” เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ 9 ข้อ ดังนี้

 • การคิดเชิงตรรกะให้ความสำคัญกับการมองภาพรวมของปัญหา (Big Picture)
 • การคิดเชิงตรรกะมุ่งเน้นการกำหนด Framework ในการแก้ปัญหา
 • การคิดเชิงตรรกะมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน (Goal)
 • การคิดเชิงตรรกะแสดงลำดับขั้นตอนของความเป็นเหตุและผล (Cause and Effect)
 • การคิดเชิงตรรกะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกัน
 • การคิดเชิงตรรกะประเมินอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาทางหลีกเลี่ยง
 • การคิดเชิงตรรกะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การคิดเชิงตรรกะเน้นการจัดลำดับแก้ปัญหากับสิ่งที่ให้ผลผลัพธ์สูง
 • การคิดเชิงตรรกะเน้นการแสวงหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์หาเหตุผลแท้จริงของความสำเร็จและล้มเหลว แสดงลำดับขั้นตอนของเรื่องราวอย่างชัดเจน และอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจกล่าวได้ว่าการคิดเชิงตรรกะคือ “การตัดสินใจแบบมีเหตุผลรองรับ” ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะถือว่าเป็นกระบวนการสร้างนิสัยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์ และความสำคัญของ Logical Thinking
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้าง Logical Thinking ของตนเองให้สูงขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัย 6 ประการ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ Logical Thinking  โดยเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ Framework and Technique ในการแก้ปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • กระบวนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์
 • หลักการสำคัญของการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • ความหมายของการคิดเชิงตรรกะ
 • ทำไมต้องเรียนรู้ความคิดเชิงตรรกะ
 • ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของความคิดเชิงตรรกะ
 • Activity I: สำรวจปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของตนเอง
Module - 2 ปัจจัย 6 ประการส่งเสริมการสร้างการคิดเชิงตรรกะ 
 • ฝึกก้าวข้ามอุปสรรคของตนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการ
 • การฝึกค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
 • การมองภาพใหญ่ก่อนแก้ปัญหา (Big Picture)
 • การขยายกรอบความคิดให้ใหญ่ขึ้น
 • แนวคิดการจัดการข้อมูลด้วย Keyword และการจัดกลุ่ม
Module - 3 การคิดเชิงตรรกะและแก้ปัญหาด้วย Framework and Technique 
 • กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Framework
 • Framework แบบการวิเคราะห์ปัญหา
 • Framework แบบการจัดระเบียบข้อมูล
 • Framework แบบค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา
 • Framework แบบแสดงความสัมพันธ์
 • Framework แบบเพื่อการตัดสินใจ
 • Main Technique ของทุก Framework

    สภาพการณ์ที่ไม่มีการตกหล่นหรือความซ้ำซ้อน
       (MECE - Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)
    Option Thinking and Brainstorming
    การจัดลำดับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูง (Priority – ABC Concept)

 • Technique ของแต่ละ Framework
 • ตัวอย่างเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหา Framework and Technique
 • Activity II:  การแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงตรรกะ
Module - 4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com