รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0

(Modern Manager 4.0)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การปัจจุบันควรกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง “ผู้จัดการ” ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องมีทักษะและควรรู้ว่าต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง หรืออาจกล่าวว่าควรพัฒนาสมรรถนะด้านใดบ้าง (Competency) ที่ส่งผลให้การบริหารทีมงานประสบความสำเร็จ

การพัฒนาทักษะของผู้จัดการยุค 4.0 นั้นองค์กรควรให้ความสำคัญ และผู้จัดการควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว อันจะส่งผลให้ตนเองและทีมงานสร้างผลผลิตสูงขึ้นให้กับองค์กรได้อย่างมาก โดยภาระความสำคัญดังกล่าวเกิดจากตัวอย่างปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้จัดการเป็นผู้รับภารกิจและนโยบายจากฝ่ายบริหารและปฏิบัติให้สำเร็จโดยอาศัยลูกน้อง ดังนั้นผู้จัดการจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท
 • ผู้จัดการเป็นผู้รับภารกิจและนโยบายจากฝ่ายบริหารและปฏิบัติให้สำเร็จโดยอาศัยลูกน้อง ดังนั้นผู้จัดการจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท
 • ผู้จัดการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายและหลายระดับ (ประสานงาน 360 องศา) ดังนั้นหัวหน้างานจึงสร้างผลกระทบในการทำงานได้ในวงกว้างมากกว่าระดับปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการเป็นผู้ที่ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ”
 • ผู้จัดการเป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานผ่านการมอบหมายงานและบริหารทีมงานน
 • ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้องผ่านการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้เป็น “ผู้จัดการ” ควรมีสมรรถนะหรือทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ อันมีองค์ประกอบดังนี้

 • ทักษะในสายวิชาชีพ
 • ทักษะการวางแผนงาน
 • ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน
 • ทักษะการมอบหมายงาน
 • ทักษะการคัดเลือกทีมงาน
 • ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ
 • ทักษะการสื่อสารสร้างพลังงานทางบวก
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ทักษะสร้างความสัมพันธ์
 • ทักษะความคิดเชิงระบบ
 • ทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์
 • ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ทักษะการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
 • ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหน้าที่ของผู้จัดการ และความจำเป็นของการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อให้เกิด “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ”  ของลูกน้อง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 ต่อการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้จัดการสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0
 • ความหมายและหน้าที่ของผู้จัดการ
 • ความแตกต่างของผู้จัดการแบบ “ตำแหน่ง” กับ “ผู้นำ”
 • “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” กุญแจสำคัญของผู้นำ
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • Workshop I: สำรวจภาวะความเป็นผู้นำของผู้จัดการ
Module - 2 การพัฒนาทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0
 • ความสามารถด้านเทคนิค (Technical Competency)
  ทักษะในสายวิชาชีพ
  ทักษะการวางแผนงาน
  ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน
  ทักษะการมอบหมายงาน
 • Workshop II: การพัฒนาทักษะด้านความสามารถ
 • ความสามารถด้านมนุษย์ (Human Competency)
  ทักษะการคัดเลือกทีมงาน
  ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น
  ทักษะการสื่อสารสร้างพลังงานบวก
  ทักษะการทำงานเป็นทีม
  ทักษะสร้างความสัมพันธ์
 • Workshop III: การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์
 • ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจ (Conceptual and Decision Competency)
  ทักษะความคิดเชิงระบบ
  ทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์

  ทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  ทักษะการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
  ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop IV: การพัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ
Module - 3 การพัฒนาทักษะสำคัญของผู้จัดการอย่างยั่งยืน
 • กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
 • กฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice)
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com