รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(Personal Values and Core Values)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรภายในองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อน บุคลากรที่ทำงานร่วมกันต้องมีความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม และอุปนิสัยที่สอดคล้องกันจึงจะทำงานร่วมกันได้ดี หรือเรียกว่ามีค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน องค์กรทุกองค์กรมีค่านิยมหลัก (Core Values) ที่อยากให้บุคลากรทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างชัดเจน เนื่องจากค่านิยมหลักที่กำหนดหรือสร้างสรรค์ขึ้นล้วนมีผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกระดับ ถ้าทุกคนในองค์กรแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ย่อมส่งผลเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) และจะเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการทำงานภายในองค์กรนั้น ๆ

ค่านิยม (Values) คือ “สิ่งที่มีคุณค่าแล้วบุคคลยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือรับไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม” ดังนั้นแต่ละคนจะมีค่านิยมแตกต่างกัน แต่การทำงานร่วมกันภายในองค์กรหนึ่ง ๆ จำเป็นต้องมีค่านิยมหลัก (Core Values) เหมือนกัน เพื่อนำไปสู่การแสดงออกทางพฤติกกรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และบุคลากรที่มีค่านิยมส่วนตนสอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร มีแนวโน้มทำงานได้ดี มีความเครียดน้อย และมีความสุขในการทำงาน ส่วนบุคลากรที่มีค่านิยมไม่สอดคล้องจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยนค่านิยมอย่างต่อเนื่อง

การปรับค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร จำเป็นต้องใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนที่มีความต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และค่อย ๆ ซึมซับค่านิยมหลักที่องค์กรต้องการให้มี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้ 

 • เรียนรู้ค่านิยมและความสำคัญของค่านิยม
 • ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อค่านิยมหลักองค์กร (Core Values)
 • สำรวจค่านิยมส่วนตน (Personal Values)
 • กระบวนการเรียนรู้และซึมซับค่านิยมหลักองค์กร
 • การตรวจสอบความสอดคล้องของค่านิยมส่วนตนและค่านิยมหลัก
 • การพัฒนาค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของค่านิยมในระดับบุคคลและองค์กร และมองเห็นความสำคัญของค่านิยมหลักองค์กร (Core Values) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และซึมซับค่านิยมหลักองค์กร โดยใช้สื่อการสอนด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมภายในห้องเรียน (Case Study & Activity)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสำรวจค่านิยมส่วนตน ตรวจสอบความสอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร และจูงใจให้พัฒนาหรือปรับค่านิยมส่วนตนให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กรมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจค่านิยมส่วนตนและค่านิยมหลักองค์กร
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • กิจกรรมก่อนการเรียนรู้: เรียนรู้ค่านิยมจากกิจกรรม
 • ความหมายและความสำคัญของค่านิยม
 • ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)
 • ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ของค่านิยมส่วนตน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตนและองค์กร
 • Activity I: สำรวจค่านิยมของตนเอง
Module - 2 กระบวนการเรียนรู้และซึมซับค่านิยมหลักองค์กร
 • Case Study: ค้นหาคำสำคัญ (Keywords) ประกอบค่านิยมหลัก
  กรณีศึกษาออกแบบให้แต่ละองค์กรแตกต่างกัน
  แบ่ง 4 กลุ่ม ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
  ค้นหาคำสำคัญประกอบค่านิยมหลักจากกรณีศึกษา
 • Activity II: รวบรวมคำสำคัญประกอบค่านิยมหลัก
  แต่ละกลุ่มรวบรวมคำสำคัญให้ครบจากกลุ่มอื่น
  ดำเนินการรวบรวมคำสำคัญตามกติกาที่กำหนด
 • Activity III: ประกวดค่านิยมหลักจากคำสำคัญ
  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ความหมายของค่านิยม
  นำคำสำคัญจากกิจกรรมก่อนหน้าแต่งประโยคความหมาย
  ให้รางวัลผู้ให้ความหมายที่ดีที่สุดของแต่ละค่านิยม
Module - 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงค่านิยมส่วนตน
 • ทบทวนค่านิยมหลักองค์กร
 • ทบทวนค่านิยมส่วนตน
 • การตรวจสอบความสอดคล้องของค่านิยม
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับค่านิยม
 • Activity IV: การพัฒนาค่านิยมส่วนตนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก
Module - 4 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมส่วนตน
 • แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยม
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาค่านิยม
 • การคงค่านิยมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com