รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การเขียนมาตรฐานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Standard Operating Procedures and Work Instruction)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงขึ้นทั้งในส่วนของการบริการและการผลิต ดังนั้นคำว่า “คุณภาพ” (Quality) ในสินค้าและบริการ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีข้อเท็จจริงว่า “การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในองค์กรมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์” ดังนั้นการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถูกต้องตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น องค์กรต้องพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพต้องมีความรู้ในองค์ประกอบของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และเลือกใช้เอกสารและเครื่องมือที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจเทคนิคของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (WI) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในที่สุด

เทคนิค 5 ข้อ ของการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีหลักการสำคัญดังนี้

 • การแตกงานทั้งกระบวนการเป็นองค์ประกอบย่อย
 • ความสัมพันธ์ของการเขียนและลงรายละเอียดข้อมูล
 • หลักการสื่อความเข้าใจด้วยรูปภาพ
 • การลงรายละเอียดเพื่อเน้นความสำคัญของคุณภาพ
 • การลงรายละเอียดเพื่อเน้นความสำคัญของความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพในสินค้าและบริการ โดยคุณภาพที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการเขียนมาตรฐานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน (SOP and WI)
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ SOP and WI
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการเขียน SOP and WI
 • กรณีศึกษา: คุณภาพของผลิตภัณฑ์กับวิธีการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติงานกับการสอน (OJT)
 • Work Instruction ภายในวงจรควบคุมคุณภาพ (SDCA)
 • Work Instruction ภายในวงจรปรับปรุงคุณภาพ (PDCA)
 • การปรับปรุง WI ภายใต้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
 • Activity I: ทบทวนสถานะ SOP and WI และคัดเลือกมาปรับปรุง
Module - 2 การพัฒนามาตรฐานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 • องค์ประกอบของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องและ Flow Chart ประกอบการเขียน SOP
 • ตัวอย่างเรียนรู้ของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • เทคนิค 5 ข้อ ของการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (WI)
  การแตกงานทั้งกระบวนการเป็นองค์ประกอบย่อย
     (Breakdown of work process)
  ความสัมพันธ์ของการเขียนและลงรายละเอียดข้อมูล
     (Writing and details in each step by step)
  หลักการสื่อความเข้าใจด้วยรูปภาพ

     (Principle of communication with picture)
  การลงรายละเอียดเพื่อเน้นความสำคัญของคุณภาพ
     (Quality awareness)
  การลงรายละเอียดเพื่อเน้นความสำคัญของความปลอดภัย
     (Safety awareness)
 • Activity II: การฝึกเขียน Work Instruction จากตัวอย่างคลิปวีดีโอ
 • Activity III: การปรับปรุง Work Instruction ของกระบวนการ
Module - 3 หลักปฏิบัติของการสอนงานด้วยวิธีการปฏิบัติงาน
 • หลักปฏิบัติ 4 ข้อ ของการสอนงานแบบ On The Job Training
Module - 4 การพัฒนาการเขียนวิธีการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด "Knowledge is not Understanding"

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com