รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจแนวฐานกิจกรรม

(PSDM by Activity - Based Learning)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

BANANA TEAM BUILDING (BTB) as PSDM - เราได้ออกแบบหลักสูตรการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบการเรียนรู้ด้วยฐานกิจกรรม (Design of Problem Solving and Decision Making by Activity-Based Learning) ให้แตกต่างจากหลักสูตรการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจทั่วไปที่เน้นทฤษฎี วงจรการแก้ปัญหา และการเลือกใช้ปัญหาเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของผู้เรียน แต่หลักสูตร PSDM by Activity-Based Learning ของ BTB มีจุดโดดเด่นด้วยการใช้ฐานกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พร้อมกับการเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่เครื่องมือแก้ปัญหาในการทำงาน (Tools for Problem Solving) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนจะเกิดความรู้คู่ขนานขึ้น และสุดท้ายผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจว่า “การทำงานในหลายสถานการณ์สามารถประยุกต์หรือเลือกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้”   
ปัญหาคือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience) ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากทีมงาน

การเรียนรู้ด้วยฐานกิจกรรม (Activity – Based Learning) มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป็นแนวทางการสอนที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำแต่ทฤษฎี แต่จะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจจากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง (Learning by doing) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ได้ดีกว่าการท่องจำ

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงการเรียนรู้ด้วยฐานกิจกรรม (PSDM by Activity – Based Learning) เป็นการผสมแนวคิดการเรียนรู้ดังนี้

  • การคิดแก้ปัญหาด้วยฐานกิจกรรม Straw Tower Project
  • การตัดสินใจด้วยฐานกิจกรรม Reach to Target

ฐานกิจกรรม Straw Tower Project เน้นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหาให้ตรงจุด ตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Problem) และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างฐานกิจกรรมกับเครื่องมือแก้ปัญหา ส่วนฐานกิจกรรม Reach to Target ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตัดสินใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย (Target) และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างฐานกิจกรรมกับเครื่องมือบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหา
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญของ “การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ” และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือกับหลักการดังกล่าว
  • เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยฐานกิจกรรม (PSDM by Activity – Based Learning) 2 ฐานการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ดูรายละเอียดใน DOWNLOAD COURSE CONTENT

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com