รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT

(Environmental Analysis with SWOT Technique)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสากรรมมีการแข่งขันกันรุนแรง ผู้บริหารต้องดำเนินธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำพาองค์กรอยู่รอดและได้รับชัยชนะ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในทุกยุคทุกสมัยของธุรกิจ และการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบดังกล่าวต้องมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร (Environmental Analysis) อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารควรยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

เครื่องมือที่นิยมอย่างสูงในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการวิเคราะห์ด้วย SWOT ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดย Philip Selznick - SWOT Analysis คือ “เครื่องมือชนิดหนึ่งที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์กร และโอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) ภายนอกองค์กร มากำหนดกลยุทธ์เพื่อประกอบการวางแผนปฏิบัติการหรือพัฒนาองค์กร (Organizational Development)”  

โดยปกติแล้วการทำ SWOT Analysis ดำเนินการอยู่ในช่วงของการกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) และสิ่งที่ได้จากการทำ SWOT Analysis คือ กลยุทธ์ (Strategy) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกัน และนำแผนที่ได้นำไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และสิ้นสุดที่การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategy Control and Evaluation) โดยสรุปมีขั้นตอนการทำ SWOT Analysis ดังนี้

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis & Five Forces Model
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย Functional Analysis & McKinsey 7s Model
 • การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
 • การสร้างแผนปฏิบัติการรองรับกลยุทธ์ (Action Plan)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม และนำไปสู่ความตระหนักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (Strategy and Action Plan) ที่สอดคล้องกันต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 • แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์
  การกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
  การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Control and Evaluation)
 • การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้วย SWOT Analysis
 • ความหมายของ SWOT Analysis
 • Case Study: การปรับตัวของร้านค้าภายในชุมชน
 • ความสำคัญของสภาพแวดล้อม
Module - 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
 • เป้าหมายของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • การวิเคราะห์ด้วยสภาพแวดล้อมเชิงบริบท (PEST Analysis)
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงแข่งขัน (Five Forces Model)
 • ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • การกำหนดค่าน้ำหนักที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Weight)
 • การกำหนดระดับที่องค์กรสามารถดำเนินการได้ (Rating)
 • Activity I: วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร 
Module - 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
 • เป้าหมายของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 • การวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชั่นในองค์กร (Functional Analysis)
 • การวิเคราะห์ด้วยหลักการ Staff Style Skill and Shared Valued (4S of McKinsey 7s Model)
 • ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 • การกำหนดค่าน้ำหนักที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Weight)
 • การกำหนดระดับที่องค์กรสามารถดำเนินการได้ (Rating)
 • Activity II: วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
Module - 4 การกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 • การกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
 • การคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  วัตถุประสงค์ (Objective)
  ตัววัดผล (Measures)
  ค่าเป้าหมาย (Target)

  โครงการสนับสนุน (Initiative Project)
 • Activity III: กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com