รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน

(PLeadership for Management and Motivation)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

"ผู้จัดการ" และ "หัวหน้างาน" นับว่าเป็นตัวแทนบริษัทและตัวแทนพนักงานในเวลาเดียวกัน ถ้ากล่าวในแง่ของตัวแทนบริษัท หัวหน้าต้องสามารถบริหารจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงานผ่านทีมงาน ดังนั้นทีมงานจะมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ (Efficiency and Potential) เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ (Performance) หัวหน้างานต้องมีจิตวิทยาการบริหารและเทคนิคสร้างแรงจูงใจทีมงาน

"การยอมรับ" ในตัวผู้จัดการและหัวหน้างาน เป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารและจูงใจทีมงาน ถ้าหัวหน้าปราศจากการยอมรับจากลูกน้อง ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารและสร้างแรงจูงใจย่อมจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ยาก ดังนั้นในเบื้องต้นหัวหน้างานควรใส่ใจกับการพัฒนาองค์ประกอบ 10 ประการของการสร้างการยอมรับ

จิตวิทยาการบริหารทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ (Performance) หัวหน้าต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของการทำงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากลูกน้อง และต้องคำนึงถึงการใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ของลูกน้อง ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกของหัวหน้าในแง่ของการมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือการแก้ไขงาน ฯลฯ ที่ใช้แบบเหมารวมหรือมีลักษณะอย่างเดียวกันกับทุกกลุ่มคน อาจสร้างความเสียหายต่อผลงานได้ ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารลูกน้องควรแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 • จิตวิทยาการบริหารลูกน้องแบบปกครอง (ใช้กับลูกน้องประเภทที่ 1)
 • จิตวิทยาการบริหารลูกน้องแบบพัฒนา (ใช้กับลูกน้องประเภทที่ 2)
 • จิตวิทยาการบริหารลูกน้องเสรี (ใช้กับลูกน้องประเภทที่ 3)

จิตวิทยาการจูงใจทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าควรเข้าใจค่านิยมภายในของลูกน้อง ซึ่งมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และต้องมีเทคนิคสร้างแรงจูงใจอันประกอบไปด้วย การจูงใจด้วยผลประโยชน์ (Benefit) การจูงใจด้วยเหตุผล (Reason) และการจูงใจด้วยอารมณ์ (Emotional) ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะได้ผลดียิ่งขึ้น หัวหน้างานควรมีทักษะการฟัง การตั้งคำถามเพิ่มศักยภาพ การชมอย่างจริงใจ และการให้เสียงสะท้อนประกอบเข้าไปในขณะใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ “การยอมรับ” ในตัวหัวหน้างานและผู้จัดการ ซึ่งส่งกระทบผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาการบริหารทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้ศักยภาพของลูกน้อง โดยสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภทได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาการจูงใจทีมงานด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจของตนเองได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งและผู้นำของหัวหน้างาน
 • "การยอมรับ" จิตวิทยาสำคัญของการบริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบ 10 ประการของการสร้าง "การยอมรับ"
 • บทบาท 4 ด้านของหัวหน้างานกับจิตวิทยาบริหาร
 • Workshop I:  สำรวจองค์ประกอบภายในตนเอง
Module - 2 จิตวิทยาการบริหารทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติงาน
 • ประสิทธิภาพและศักยภาพกับผลการปฏิบัติงาน
 • Activity I:  การ์ดบัตรคำสะท้อนตัวตนหัวหน้างาน (สั่งการหรือจูงใจ)
 • แนวคิดการบริหารลูกน้อง 3 ประเภท
 • จิตวิทยาบริหารลูกน้องแบบปกครอง (ประเภทที่ 1)
 • จิตวิทยาบริหารลูกน้องแบบพัฒนา (ประเภทที่ 2)
 • จิตวิทยาบริหารลูกน้องแบบเสรี (ประเภทที่ 3)
 • Workshop II:  สำรวจจิตวิทยาการบริหารของหัวหน้างาน
Module - 3 จิตวิทยาการจูงใจทีมงานให้ได้ผลการปฏิบัติงาน
 • ความเข้าใจต่อค่านิยมกับการสร้างแรงจูงใจ
 • Activity II: จับคู่การ์ดบัตรคำเพื่อค้นหาแรงจูงใจ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  การจูงใจด้วยผลประโยชน์ (Benefit)
  การจูงใจด้วยเหตุผล (Reasons)
  การจูงใจด้วยอารมณ์ (Emotional)
 • ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจทีมงาน
  ทักษะการฟัง 4 ระดับ (The 4 level of listening)
  ทักษะการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มศักยภาพ (Powerful Question)
  ทักษะการชมด้วยความจริงใจ (Admiration)
  ทักษะการให้เสียงสะท้อน (Feedback))
 • Activity III: ฝึกฟังความรู้สึกและความต้องการ (Feeling and Needs)
 • Workshop III: ตั้งเป้าหมายเพื่อบริหารทีมงาน
Module - 4 การพัฒนาจิตวิทยาการบริหารและจูงใจอย่างยั่งยืน
 • เป้าหมายที่แท้จริงจิตวิทยาการบริหารและจูงใจ
 • แนวคิด "Knowledge is not Understanding"

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com