รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

จิตวิทยาครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา

(Leadership for Management and Motivation)


DOWNLOAD COURSE CONTENT Download Brochure

หลักการและเหตุผล

“ผู้จัดการ” และ “หัวหน้างาน” นับว่าเป็นตัวแทนบริษัทและตัวแทนพนักงานในเวลาเดียวกัน ถ้ากล่าวในแง่ของตัวแทนบริษัท หัวหน้าต้องสามารถบริหารจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงานผ่านทีมงาน ดังนั้นทีมงานจะมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ (Efficiency and Potential) เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ (Performance) หัวหน้างานต้องมีจิตวิทยาการบริหารและเทคนิคสร้างแรงจูงใจทีมงาน

โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนรักตนเอง ต้องการพัฒนาตนเอง อยากให้ผู้อื่นยอมรับและเห็นคุณค่า พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง ถ้าเขาเห็นประโยชน์จากเรื่องนั้น และที่สำคัญมนุษย์ชอบคำชมมากกว่าคำตำหนิ ซึ่งสมองของมนุษย์จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ ในลักษณะหลีกหนีและต่อต้าน (Away) ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามลูกน้องจะเข้าหา (Toward) ถ้ารู้สึกปลอดภัย ดังนั้นการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานต้องรู้จักสื่อสารเชิงบวก ต้องสร้างสรรค์คำพูดแบบ Magic Word เพื่อกระตุ้นและจูงใจลูกน้อง ให้มีกำลังใจและแสดงความสามารถในการทำงาน

การสื่อสาร การมอบหมายงาน หัวหน้าควรเข้าใจลักษณะของคน คนในแต่ละช่วงอายุ (Generation) มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความเชื่อและวิธีคิดไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ต้องเข้าใจบุคลิกของคนผ่านการแบ่งคนแบบ “ผู้นำสี่ทิศ” โดยทั้งหมดนั้นเราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจลูกน้อง และปฏิบัติกับลูกน้องได้อย่างถูกจริต แต่การสื่อสารกับคนทุกกลุ่มยังต้องเป็นการสื่อสารเชิงบวก ดังนั้นหัวหน้าจึงควรเรียนรู้ “การสื่อสารเชิงบวกด้วยทฤษฎีตัวยู (Theory U)” และตรวจสอบการสื่อสารของตนเองว่าอยู่ระดับใดด้วยเทคนิค 4 Social Field

การครองใจลูกน้อง หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหาร ต้องทำมากกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้นำและการสื่อสารเชิงบาก ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้น่าทำงาน ให้รู้สึกสนุก ปลอดภัย สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และได้รับการพัฒนาตนเองไปด้วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) โดยสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคดังนี้

 • กลยุทธ์สร้างผู้มีอิทธิพล (Influencer Strategy)
 • เรียนรู้วิธีบริหารคนแบบ BBQ Plaza
 • สุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • วงจรเรียนรู้โนนากะ (Nonaka)
 • การทำ AAR (After Action Review)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การแบ่งคนตามยุค และการแบ่งลักษณะคนแบบผู้นำสี่ทิศ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารเชิงบวกด้วย Magic Word และทฤษฎีตัวยู (Theory U) เพื่อครองใจลูกน้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาลูกน้อง นำไปสู่การครองใจลูกน้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 ภาวะความเป็นผู้นำกับการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทำไมต้องสนใจพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • เป้าหมายสำคัญของการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
Module - 2 จิตวิทยาครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาเชิงปฏิบัติ
 • เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 • เคารพความแตกต่างของคน

    การแบ่งคนตามยุค (Generation)
    การแบ่งลักษณะคนแบบผู้นำสี่ทิศ

 • Workshop I: แบ่งคนแบบผู้นำสี่ทิศ (กระทิง อินทรี หนู หมี)
 • จิตวิทยาการสื่อสารและทำงานกับผู้นำสี่ทิศ
 • Killing Word VS Magic Word
 • เรียนรู้พลังของคำพูดจากคลิปวีดีโด
 • สื่อสารเชิงบวกด้วยทฤษฎีตัวยู (Theory U)

    หยุดพฤติกรรม Voice of Judgement (VOJ)
    หยุดพฤติกรรม Voice of Cynicism) (VOC)
    หยุดพฤติกรรม Voice of Fear (VOF)

 • เทคนิควัดผลการสนทนาด้วย 4 Social Field
 • เทคนิคการให้ Feedback แบบ WRI
 • Workshop II: ฝึกสื่อสารด้วย Magic Word และ WRI
 • Workshop III: ฝึกสร้าง Magic Word จากโค้ชชิ่งการ์ด
Module - 3 เครื่องมือและเทคนิคการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • กลยุทธ์สร้างผู้มีอิทธิพล (Influencer Strategy)
 • วิธีบริหารคนแบบ BBQ Plaza
 • Workshop IV: ร่วมกันคิดกลยุทธ์ครองใจลูกน้อง
 • สุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • วงจรเรียนรู้โนนากะ (Nonaka)
 • การทำ AAR (After Action Review)
 • Workshop V: ร่วมกันแก้ปัญหา “เด็กสมัยนี้”เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com