รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC
(Systematic Decision Making with Process Decision Program Chart)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัญหาคือ “การมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการแต่ยังในปัจจุบันยังไม่บรรลุ” หรือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีจัดการกับปัญหาแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเทคนิคแก้ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC (Process Decision Program Chart) อยู่บนพื้นฐานว่าการบรรลุเป้าหมายอาจมีอุปสรรคขวางทาง (Obstacle) ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้นเทคนิค PDPC จะช่วยให้นักตัดสินใจแก้ปัญหาจินตนาการอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมแผนสำรองป้องกัน ซึ่งช่วยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้นในมิติของเวลา นอกจากนี้แล้วเทคนิคนี้ยังได้กำหนดขั้นตอนการปรับปรุงแผนผังให้ดีขึ้น จากการลงมือปฏิบัติแล้วพบอุปสรรคใหม่ที่พบระหว่างทางอีกด้วย

การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC (Process Decision Program Chart) อยู่บนพื้นฐานของปัญหาอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) ดังนั้นนักตัดสินใจแก้ปัญหาต้องสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการว่า มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ไม่เป็นสาเหตุของปัญหา และมีเหตุการณ์ใดได้บ้างที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาในอนาคต

เครื่องมือที่ช่วยให้การตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค PDPC มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเป้าหมายหรือการหามาตรการป้องกันปัญหา ได้แก่

 • การระดมสมอง (Brainstorming)
 • การถามคำถามปลายเปิดด้วยหลักการ 5W + 1H  (Open – ended Questions)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองกับการตัดสินใจ และกระตุ้นให้พัฒนาเทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค PDPC (Process Decision Program Chart) 6 ขั้นตอน เพื่อวางแผนและตัดสินใจบรรลุเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค PDPC (Process Decision Program Chart) 4 ขั้นตอน เพื่อค้นหามาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ
 • การทำงานของสมองกับการตัดสินใจ
 • ความหมายของแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (PDPC)
 • Activity I: กิจกรรมก่อนการเรียนรู้

          วางแผนและตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
          การค้นหามาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

 • ประเภทของแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ
 • ข้อดีของแผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ
 • กฎพื้นฐานและสัญลักษณ์ของ PDPC
Module - 2 |ขั้นตอนของ PDPC เพื่อวางแผนและตัดสินใจบรรลุเป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสถานะปัจจุบันและเป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเส้นทางสู่เป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 3: จินตนาการอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 4: กำหนดแผนสำรอง
 • ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินตามแผนตามขั้นตอน
 • ขั้นตอนที่ 6: การประเมินผลและปรับปรุงแผนผัง
 • เทคนิคการถามคำถามในแต่ละขั้นตอน
 • Activity II: ฝึกปฏิบัติการวางแผนและตัดสินใจ
Module - 3 | ขั้นตอนของ PDPC เพื่อค้นหามาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสถานะปัจจุบันและปัญหา
 • ขั้นตอนที่ 2: จินตนาการสาเหตุของปัญหา
 • ขั้นตอนที่ 3: กำหนดสาเหตุที่ไม่ส่งผลกระทบ
 • ขั้นตอนที่ 4: กำหนดมาตรการป้องกันปัญหา
 • เทคนิคการถามคำถามในแต่ละขั้นตอน
 • Activity III: ฝึกปฏิบัติค้นหามาตรการป้องกันปัญหา
Module - 4 การประยุกต์ใช้แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (ตัวอย่าง)
 • กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • กระบวนการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
Module - 5 การพัฒนาการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com