รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การเพิ่มศักยภาพด้วย Growth Mindset

(Growth Mindset)


DOWNLOAD COURSE CONTENT Download Brochure

หลักการและเหตุผล

ความเชื่อและความคิดนำไปสู่การกระทำ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่สามารถพัฒนาตนเองและดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้ เนื่องจากมนุษย์มีสมองและความสามารถในการคิด แต่เป็นเพราะเหตุใดมนุษย์ส่วนใหญ่จึงไม่ยอมใช้ศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองให้เต็มที่ เหตุผลส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของตนเอง (Limiting Beliefs) หรืออาจกำหนด Mindset ภายในสมองไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนศักยภาพของตนเองอย่างไม่รู้ตัว และนำไปสู่การไม่พัฒนาตนเองโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน

ชุดความคิดหรือกรอบความคิด (Mindset) มี 2 รูปแบบ – 1) กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) หมายถึงการเชื่อว่าคุณสมบัติของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2) กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (Growth Mindset) หมายถึงการเชื่อว่าคุณสมบัติของตนเองเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม ถึงแม้ว่าคนเราอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน แต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้ด้วยความพยายามและการเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ (Effort and Experience) – (เครดิตข้อมูล: หนังสือ Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา)

กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (Growth Mindset) เน้นการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถให้เก่งขึ้น (Learning) และมาพร้อมกับการมีมุมมองที่ถูกต้องต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ (Point of View) ซึ่งทั้งสองอย่างจะนำไปสู่ผลลัพธ์คือการกระทำที่ถูกต้องของการพัฒนาตนเอง (Right Action) - โดยหลักการแล้วการกระทำซ้ำ ๆ จะนำไปสู่การสร้างนิสัย ดังนั้นความเป็นเลิศจึงไม่ได้อยู่ที่การกระทำ แต่ความเป็นเลิศอยู่ที่การมีนิสัยที่ดี - หรืออาจกล่าวได้ว่า Growth Mindset ต้องการการกระทำที่ถูกต้องจนบ่มเพาะเป็นนิสัยที่ดีนั่นเอง และนิสัยที่ดีเหล่านี้จะวนกลับไปสนับสนุนให้ Growth Mindset แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยคุณลักษณะนิสัยที่ดีของ Growth Mindset  ได้แก่

 • การกำหนดเป้าหมาย (Target)
 • ความมีวินัย (Discipline)
 • ความพยายาม (Effort)
 • การฝึกฝนนำไปสู่ความเป็นเลิศ (Practice)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (Growth Mindset) ด้วยการเรียนรู้จากตัวอย่าง
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และค้นหาความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของตนเองได้ (Limiting Beliefs) ด้วยการเรียนรู้จากตัวอย่างและกระบวนการโค้ชชิ่ง
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณลักษณะนิสัยที่จำเป็นสำหรับ Growth Mindset
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดการตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset และฝึกตั้งเป้าหมายด้วยตนเองด้วยแบบฟอร์ม “การตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset”

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการพัฒนาตนเอง (Mindset)
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • สำรวจ Mindset ของการพัฒนาตนเอง
 • Mindset กับกระบวนการโค้ชตนเอง
 • ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ Fixed Mindset
 • ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ Growth Mindset
 • ความหมายของ Fixed Mindset & Growth Mindset
Module - 2 พื้นฐานของการพัฒนาตนเอง (Potential)
 • ศักยภาพกับการพัฒนาตนเอง
  แนวคิด “ช้างน้อยกับโซ่ตรวน”
  แนวคิด “คนเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ไม่มีเส้นรอบวง”
  แนวคิด “คนเพียงแต่ไม่คิด”
 • ความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Beliefs)
 • Mindset ของการพัฒนาศักยภาพ
 • Workshop I: ทบทวนศักยภาพของตนเอง
Module - 3 คุณลักษณะนิสัยที่จำเป็นสำหรับ Growth Mindset
 • การกำหนดเป้าหมาย (Target)
 • ความมีวินัย (Discipline)
 • ความพยายาม (Effort)
 • การฝึกฝนนำไปสู่ความเป็นเลิศ (Practice)
 • ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้
  แนวคิด “นักบาสเก็ตบอลผู้ยิ่งใหญ่”

  แนวคิด “ชายผู้ที่มีกล้ามสวยที่สุดในโลก”
  แนวคิด “นักเต้นบัลเลย์กับ Strawberry Sunday”
  แนวคิด “วันหนึ่ง...ก็ทำได้”
Module - 4 การตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset
 • 5 ข้อคิดสู่ชีวิตใหม่
 • 4 มุมมองของการตั้งเป้าหมายชีวิต
 • 6 ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset
 • ประยุกต์แนวคิด OKRs กับการตั้งเป้าหมาย
 • Workshop II: สร้าง Growth Mindset ของตนเอง
Module - 5 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย Growth Mindset
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา Mindset
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com