รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่

(Creative Thinking for New Method and Innovation)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงสร้างสรรค์คือ กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดเดิมที่มีอยู่ ไปสู่ความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบหรือวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ต้องอาศัยการจินตนาการ ที่ปราศจากความเคยชินหรือกรอบทางความคิดเดิม พร้อมกับความสามารถในการต่อยอดความรู้เดิมไปสู่สิ่งใหม่

การทำงานในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจากการคิดเชิงสร้างสรรค์ทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ทำให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ความคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตนเอง มิใช่พรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด ดังนั้นถ้าองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสมองในส่วนของความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ จะพบว่าทุกปัญหามีคำตอบที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์มีมากมาย การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางความคิดสร้างสรรค์ มีเครื่องมือและเทคนิคที่เป็นที่นิยมและใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ ในลักษณะของการฝึกคิดแบบเป็นกลุ่มหรือนำไปใช้คนเดียว ซึ่งแต่ละเครื่องมือและเทคนิคมีความเหมาะสมในบริบท (Context) ที่แตกต่างกันไป สามารถจำแนกเครื่องมือได้ดังนี้

 • 10 วิธีการสำหรับพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
 • การหาความคิดใหม่ที่หลากหลายแบบ Brainstorming
 • การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย Osborn Technique
 • การสังเคราะห์ด้วยแผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)
 • การปรับสภาพแวดล้อมและเวลาให้สอดคล้องกับการผลิตความคิด
 • เทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองของมนุษย์ ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหรือตอบสนองต่อปัญหา
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์ และมี Growth Mindset ที่ถูกต้องต่อการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายในวงกว้างของการคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • สำรวจสถานะการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Growth Mindset ของการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นสมองด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์
Module - 2 กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • กับดักทางความคิดเชิงลบของการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Workshop I: ออกจากกับดักทางความคิดเชิงลบ
 • 10 วิธีการสำหรับพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Activity II: กิจกรรมพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
Module - 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • องค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการคิดเชิงสร้างสรรค์
  การหาความคิดใหม่ที่หลากหลายแบบ Brainstorming
  การกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ด้วย Osborn Technique
  การสังเคราะห์ด้วยแผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)
  การปรับสภาพแวดล้อมและเวลาให้สอดคล้องกับการผลิตความคิด
  เทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Activity III: กิจกรรมพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ (ชุดตัวต่ออเนกประสงค์)
Module - 4 การพัฒนานิสัยการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) สำคัญที่สุด
 • การเปิดตนเองไปสู่ประสบการณ์ใหม่
 • ความกล้าเปลี่ยนแปลงทดลองสิ่งใหม่
 • การตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
 • การเรียนรู้ประสบการณ์จากความล้มเหลว
Module - 5 การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com