รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักขายมืออาชีพ

(Developing Core Skill for Professional Salesman)


DOWNLOAD COURSE CONTENT

หลักการและเหตุผล

“คุณทำได้” ถ้าเชื่อว่าคุณทำได้ นักขายที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจความหมายของคำนี้ได้อย่างดี แต่นักขายที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะความไม่เหมาะสมในงาน (Aptitude) ของตัวนักขาย แต่เป็นเพราะทัศนคติ (Attitude) ของนักขายยังไม่ถูกต้องต่างหาก ซึ่งหลายครั้งทำให้นักขายคิดหรือพูดกับตนเองโดยไม่รู้ตัวว่า “ฉันทำไม่ได้” ส่งผลให้เกิดความเชื่ออย่างนั้นจริง ๆ ทำให้งานขายไม่ก้าวหน้า แท้จริงแล้วคำตอบที่ถูกต้องในใจคือ “ฉันไม่อยากทำ” มากกว่า ดังนั้นการปรับทัศนคติของนักขายจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรทำ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักขาย

นักขายมืออาชีพที่ต้องการประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 • แรงปรารถนาหรือความต้องการประสบความสำเร็จ เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายและเป็นแรงผลักดันให้นักขายพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
 • การตั้งเป้าหมายและทบทวนสม่ำเสมอ นักขายมืออาชีพต้องแปลงเป้าหมายรายได้เป็นเป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ตนเองควบคุมได้ เช่น การโทรศัพท์นัดหมาย, การสร้างฐานลูกค้า หรือจำนวนการเข้าพบลูกค้าเพื่อขายหรือบริการ เป็นต้น มากกว่าคิดแต่ยอดขายที่ต้องการให้ได้
 • การสร้างทักษะที่สำคัญในการขาย การพัฒนา 7 ทักษะที่สำคัญ ยิ่งพัฒนาให้ดีขึ้น ยิ่งมีรายได้สูงขึ้น
 • การฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ถูกต้องคือไม่มีทางลัดในการประสบความสำเร็จ ความสำเร็จต้องเกิดจากการฝึกฝนเท่านั้น
 • หลักปฏิบัติที่ดีของนักขายมืออาชีพ เพื่อให้นักขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักขายมืออาชีพ ควรให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • การแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) - ถ้าไม่มีผู้มุ่งหวังย่อมไม่มีการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Building rapport) – ถ้าลูกค้าชอบคุณ หลาย ๆ อย่างจะง่ายขึ้น
 • การค้นหาความต้องการ (Identifying needs) – ลูกค้าสนใจว่าสินค้าทำอะไรให้เขาได้บ้าง
 • การนำเสนอการขาย (Creative presenting) – การเตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
 • การตอบข้อโต้แย้ง (Answering objections) – รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
 • การปิดการขาย (Closing the sale) – ฝึกให้เป็นธรรมชาติและทำด้วยจำนวนครั้งที่มากพอ
 • การบริการหลังการขาย (Servicing after sale) – สร้างความรู้สึกที่ดีและวงจรการซื้อซ้ำ
   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานและทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับการเป็นนักขายมืออาชีพ สามารถดำเนินอาชีพนักขายและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญของนักขายมืออาชีพ โดยผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรมจริงในชั้นเรียน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการพัฒนาทักษะสำคัญของนักขายมืออาชีพ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการขายของตนเอง
 • ตั้งเป้าหมายการขายและพิชิตให้สำเร็จ
 • พลังผลักดันของนักขายกับเหตุผลเบื้องหลังของเป้าหมาย
 • คการควบคุมกิจกรรมการขาย (Input) สำคัญกว่าการควบคุมผลผลิต (Output)
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของตัวคุณเอง
 • Workshop I: การตั้งเป้าหมายและเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ (Coaching Process)
Module - 2 การพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักขายมืออาชีพ
 • องค์ประกอบหลักของนักขายมือาชีพ
 • ทักษะสำคัญที่ 1: การแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting)
 • ทักษะสำคัญที่ 2: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Building rapport)
 • ทักษะสำคัญที่ 3: การค้นหาความต้องการ (Identifying needs)
 • Workshop II: การเพิ่มผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย
 • ทักษะสำคัญที่ 4: การนำเสนอการขายอย่างสร้างสรรค์ (Creative resenting)
 • ทักษะสำคัญที่ 5: การตอบข้อโต้แย้ง (Answering objections)
 • ทักษะสำคัญที่ 6: การปิดการขาย (Closing the sale)
 • ทักษะสำคัญที่ 7: การบริการหลังการขาย (Servicing after sale)
 • Workshop III: สร้างบทตอบข้อโต้แย้งที่มีคุณภาพ
Module - 3 วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน
 • กรณีศึกษา: รถแข่ง Formula I กับเบรกมือ
Module - 4 คุณสมบัติที่ดีของนักขายมืออาชีพ
 • คุณคือ “นกอินทรี”หรือ “เป็ดน้อย”
 • ความเชื่อมั่นในตนเอง (Belief) & ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
 • ทัศนคติเชิงบวก (Attitude) & หมั่นเพิ่มเติมความรู้ (Knowledge)
 • เพิ่มรายได้ด้วยสูตร ASK
 • การปรับสภาพจิตให้มีวินัยในการทำงาน
 • สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Module - 5 การพัฒนาตนเองในฐานะของนักขายมืออาชีพ (Growth Mindset)
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาตนเอง
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com