รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ภาวะความเป็นผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
(Leadership for People Development)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จต้องเกิดจากบุคลากรมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ (People Development) โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้จัดการที่มีความใกล้ชิดกับทีมงานโดยตรง ต้องมีความสามารถในการทำงานทั้งในด้านเทคนิค มนุษยสัมพันธ์ และการบริหารงาน และที่สำคัญต้องสามารถพัฒนาทีมงาน ให้ปฏิบัติงานตอบสนองวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร โดยในเบื้องต้นหัวหน้างานต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเป็น “ผู้นำ” เพื่อให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือในทุกด้านของการทำงาน  

การสอนงานและมอบหมายงานเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่สามารถผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยจำแนกการสอนงานได้เป็นงานตามภารกิจ งานตามกลยุทธ์ และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และการมอบหมายงานต้องเข้าใจบุคลิกหรือสไตล์คน ควรมอบหมายงานให้ถูกกับจริตหรือเรียกว่า “Put the right man on the right job” ตลอดจนการวิเคราะห์สไตล์คนยังช่วยทำให้การสื่อสารต่าง ๆ ในด้านการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตลอดจนการให้ Feedback มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้คือ DISC

แนวคิดของ TAPS Model สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นการสอนงานแบบบูรณาการ (Integration) ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการสอนงานแบบ Teaching, Training (OJT) และ Coaching และใช้ร่วมกับการวิเคราะห์คนสไตล์ DISC และแนวคิดการประเมินแบบ Skill-Will Matrix

กรอบการเรียนรู้การสอนงานและพัฒนาทีมงาน
 • การสอนงานกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ (หัวหน้าทีม)
 • การสอนและมอบหมายงานกับงานภายในองค์กร
 • การมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล
 • การสอนงานด้วย TAPS Model
 • การวางแผนพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน

ความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  Advantage) เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในทุกยุคสมัย  การวางแผนพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ (System Thinking) จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการลงทุน ผู้บริหารควรมีมุมมองเป็นการลงทุน (Investment) มากกว่าเป็นค่าใช้จ่าย (Cost) โดยมีแนวคิดแบบง่าย ๆ คือ การพัฒนา Capability Gap ระหว่าง Organization Capability กับ  Individual Capability เพื่อตอบตอบสนองวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร (Objective and  Strategy)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ (หัวหน้าทีม) ต่อการนำทีมงานให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ โดยการสอนงานและพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้การสอนงานกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน กระตุ้น สื่อสาร ติดตามงาน และให้ Feedback ได้อย่างเหมาะสมกับสไตล์คน
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสอนงานได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานภาวะความเป็นผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน (Day I)
 • ความแตกต่างระหว่าง “ผู้บริหาร” กับ “ผู้นำ
 • “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา” กุญแจของผู้นำ
 • หลักการ 2 ประการของการสร้าง “ความน่าเชื่อถือ”
 • ตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำลาย “ความน่าเชื่อถือ”
 • Workshop I: สำรวจภาวะความเป็นผู้นำของตนเอง
Module - 2 กรอบการเรียนรู้การสอนงานและพัฒนาทีมงาน
 • การสอนงานกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ (หัวหน้าทีม)
 • การสอนและมอบหมายงานกับงานภายในองค์กร
 • การมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล
 • การสอนงานด้วย TAPS Model
 • การวางแผนพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
Module - 3 การสอนและมอบหมายงานกับงานภายในองค์กร
 • การสอนงานกับงานตามภารกิจ
 • การสอนงานกับงานตามกลยุทธ์
 • การสอนงานกับงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
 • การมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล
    วิเคราะห์บุคคลสไตล์ DISC
    วิธีการสื่อสารกับบุคคลต่างสไตล์ให้ได้ผล
    การประเมินบุคคลก่อนสอนงานด้วย Skill-Will Matrix
 • Workshop II: วิเคราะห์ทีมงานสไตล์ DISC
Module - 4 การสอนงานด้วย TAPS Model
 • ความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่าง ๆ
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Teaching
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Training
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching
 • การบูรณาการการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางกระตุ้นจูงใจและให้ Feedback
 • Workshop III: การออกแบบเทคนิคการสอนงาน
Module - 5 การวางแผนพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ (Day II)
 • การพัฒนาทีมงานด้วยความคิดเชิงระบบ
 • (People Development by System Thinking)
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร

 • กำหนดความสามารถให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 • (Competency by Organization Objective)

 • วิเคราะห์ความสามารถที่ต้องการกับความสามารถปัจจุบัน

 • (Competency Gap Analysis)

 • กำหนดแนวทางพัฒนาในระดับตำแหน่งงาน

 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 • ตัวอย่าง: การจัดทำแผนพัฒนาทีมงาน (Excel Form)

 • Workshop I: ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาทีมงาน

Module - 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
 • การกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังจากการสอนงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัววัดผล (KPI)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ (Competency)
 • การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการสอนงาน
 • (Performance Appraisal & Training and Development)
 • หลักการสำคัญของการ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิค 9 ข้อ ในการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com