รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจบริการด้วยลีน
(Lean Production for Service Business)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีคือ “การปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจบริการด้วยลีน (Lean Production)” โดย Lean Production คือ แนวคิดการผลิตที่มุ่งเน้นไปที่การระบุและการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งความสูญเปล่าสามารถเรียกอย่างง่ายว่า การทำงานใด ๆ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Non-Value Added : NVA) ให้กับสินค้า นอกจากนี้ยังมีตัวเลขทางสถิติน่าสนใจกล่าวว่า “ความสูญเปล่าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่อปีมีประมาณ 10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงมาก ดังนั้นการกำจัดความสูญเปล่าย่อมส่งผลต่อต้นทุนรวม (Total Cost) ของสินค้าอย่างแน่นอน

การก้าวสู่การผลิตแบบลีน นอกจากต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของลีน (Lean Thinking) ที่เน้นการแปรเปลี่ยนความสูญเปล่าไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคุณค่าเพิ่มของสินค้าต้องอยู่ในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น (Lean thinking is the endless transformation of waste into value from customer’s perspective) องค์กรที่นำการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ใช้ต้องบริหารด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการของการผลิตแบบลีนดังนี้

 • หลักการข้อที่ 1: การกำหนดคุณค่าของสินค้ามุมมองลูกค้า (Value)
 • หลักการข้อที่ 2: กระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า (Value Stream)
 • หลักการข้อที่ 3: สร้างการไหลของกระบวนการโดยกำจัดความสูญเปล่า (Flow)
 • หลักการข้อที่ 4: การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบดึง (Pull System)
 • หลักการข้อที่ 5: ความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

การผลิตแบบลีนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเครื่องมือ (Lean Tools) ที่เหมาะสมและสนับสนุนหลักสำคัญ 5 ประการ เครื่องมือจะสร้างให้เกิดการไหลของกระบวนการโดยปราศจากการหยุดชะงัก ซึ่งการผลิตแบบลีนมีเครื่องมือพื้นฐานหลักดังนี้

 • การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time : JIT)
 • การสร้างคุณภาพสู่กระบวนการด้วย JIDOKA (Built-in Quality)
 • การปรับเรียบการผลิต (Heijunka)
 • กระบวนการที่เป็นมาตรฐานและมีความเสถียร (Standardized Work)
 • การควบคุมจัดการพื้นที่ด้วยสายตา (Visual Control)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของลีน (Lean Thinking) และหลักการสำคัญ 5 ประการของการผลิตแบบลีน (Lean Production) 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองต่อการระบุคุณค่าของสินค้าในสายตาลูกค้า (Value) และสร้างเส้นทางการไหลของกระบวนการที่ปราศจากการหยุดชะงัก (Flow) โดยการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือหลักพื้นฐานของการผลิตแบบลีน ที่นำไปใช้สร้างการไหลของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน
 • แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (OQ) กับการผลิตแบบลีน 
 • จาก Mass Production สู่ TPS และ Lean Production
 • อะไรคือแนวคิดแบบลีน (What is Lean Thinking?)
 • หลักสำคัญ 5 ประการของการผลิตแบบลีน
Module - 2 ก้าวสู่กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Production)
 • หลักการข้อที่ 1: การกำหนดคุณค่าของสินค้ามุมมองลูกค้า (Value)
 • ตัวอย่าง: Customer value in manufacturing
 • หลักการข้อที่ 2: กระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า (Value Stream)
 • ตัวอย่าง: Value Stream Mapping
 • หลักการข้อที่ 3: สร้างการไหลของกระบวนการโดยกำจัดความสูญเปล่า (Flow)
 • แนวคิดของการไหลทีละชิ้น (One-Piece Flow)
 • ตัวอย่าง: ความสูญเปล่า 7 ประการ

    ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
     ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลัง (Inventory)
     ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)
     ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
     ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation)
     ความสูญเปล่าจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
     ความสูญเปล่าจากกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing)

 • Activity I: กำหนดคุณค่าของสินค้าในมุมมองของลูกค้า
 • Activity II: ค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ
 • หลักการข้อที่ 4: การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบดึง (Pull System)
 • ความแตกต่างระหว่าง Pull VS Push System
 • หลักการข้อที่ 5: ความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
Module - 3 เครื่องมือลีนสู่การสร้างการไหลของกระบวนการ (Lean Tools)
 • การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time : JIT)
 • การสร้างคุณภาพสู่กระบวนการด้วย JIDOKA (Built-in Quality)
 • การปรับเรียบการผลิต (Heijunka)
 • กระบวนการที่เป็นมาตรฐานและมีความเสถียร (Standardized Work)
 • การควบคุมจัดการพื้นที่ด้วยสายตา (Visual Control)
 • Activity III: การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com