รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management – 2Day)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันรุนแรง ผู้บริหารต้องบริหารธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำพาให้องค์กรอยู่รอดและได้รับชัยชนะ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในทุกยุคทุกสมัยของการดำเนินธุรกิจ การได้มาซึ่งข้อได้เปรียบดังกล่าวต้องเกิดจากความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบัน  

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) เป็นกระบวนการที่ทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรได้รับการถ่ายโอนสู่การปฏิบัติงานระดับหน่วยงานหรือทีมงาน จนถึงระดับตัวบุคคล โดยมีกระบวนการทบทวนผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อมั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาองค์กร และนำไปสู่การเป็นองค์กรในอนาคต โดยการดำเนินการใช้การวัดผลงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development) ทั้งนี้การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้การยกย่อง การให้รางวัลทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อให้บุคลากรคงความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร (เครดิตข้อมูล : การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือพัฒนาองค์กร  - ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร)   

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ต้องผ่านการวิเคราะห์ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน และบุคคล (Alignment & Cascading) โดยมีกระบวนการหลัก ดังนี้

 • การพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 • การตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์และเป้าหมายด้วยตัววัดผล
 • การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Process)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการออกแบบตัววัดผล (KPIs) ในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการกำหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตำแหน่งงาน และสมรรถนะบริหาร (Core, Functional and Managerial Competency) ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์และออกแบบตัววัดผล
 • กระบวนการพัฒนากลยุทธ์และออกแบบตัววัดผลภายใต้ PM Model 
 • การทำความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (Vision Clarification)
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis)
 • การพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 • แนวทางการสร้างตัวผลการปฏิบัติงาน

    จากวัตถุประสงค์หลักและปัจจัยวิกฤติ (Objective & CSF)
    จากระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (BSC)

 • เทคนิคการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้วยตัววัดผล
    KPI ระดับองค์กร (Corporate Level)
    KPI ระดับหน่วยงาน (Dept./Team Level)
    KPI ระดับบุคคล (Individual Level)
 • ลักษณะของตัววัดผลการปฏิบัติงานที่ดี
 • เทคนิคการตั้งค่าเป้าหมายของตัววัดผล
 • ตัวอย่าง: การบันทึกตัววัดผลด้วย “KPI Cascading Template” (Excel Form)
Module - 2 การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
 • สมรรถนะหลัก (Core Competency)
 • สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)
 • สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
 • แนวทางการประเมินสมรรถนะด้วยความถี่ของการแสดงพฤติกรรม (Frequency Level : FL)
 • แนวทางการประเมินสมรรถนะด้วยระดับความชำนาญ (Proficiency Level : PL)
 • การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ FL และระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง
 • การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ PL และรายละเอียดพฤติกรรมที่คาดหวัง
Module - 3 การบริหารผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement)
 • การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน (Career Management)
 • การจ่ายค่าตอบแทน (Total Rewards)
 • การให้การยกย่อง (Recognition)

Module - 4 การบรรยาย 60% และ Workshop 40%

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com