รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
(Competency - Based System – 2Day)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

ความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในทุกยุคสมัย องค์กรจะคงความสามารถและความได้เปรียบ จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาในฟังก์ชั่นงานต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดสมรรถนะอันโดดเด่น (Distinctive Competency) ฟังก์ชั่นงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญ เนื่องจากองค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบัน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่การนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องเข้าใจแก่นแท้และหลักการของสมรรถนะว่าเป็นอย่างไร มิฉะนั้นองค์กรจะได้รับผลเสียมากกว่าผลดี โดยความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ “พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรที่แสดงออกอย่างเหมาะตามความคาดหวัง (Expected Behavior) กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร” โดยกระบวนการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร มีแนวทางดังนี้

 • โมเดลพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Model)
 • สมรรถนะหลัก (Core Competency)
 • สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)
 • สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
 • การพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะ
 • วิธีการและเครื่องมือสมรรถนะบุคลากร

การพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะมีความสำคัญมาก ผู้บริหารไม่ควรนำสมรรถนะสำเร็จรูปมาใช้ทันที (Competency Dictionary) โดยไม่ปรับให้เข้ากับบริบทองค์กร วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้าง Competency Dictionary ขึ้นมาเอง โดยนำสมรรถนะทั้งหมดที่กำหนดได้จากกระบวนการ (Core, Functional & Managerial Competency) มาให้คำนิยาม เขียนพฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavior) ตามแนวทางการประเมินด้วยความถี่ของการแสดงพฤติกรรม (Frequency Level : FL) และด้วยระดับความชำนาญ (Proficiency Level : PL) พร้อมกับการ Mapping ระดับตำแหน่งที่คาดหวังในสมรรถนะ

วัตถุประสงค์หนึ่งของระบบสมรรถนะ (Competency-Based System) คือการพัฒนาบุคลากรที่พฤติกรรมการทำงานหรือสมรรถนะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (Competency Gap)  ดังนั้นวิธีการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะจึงสำคัญมาก เนื่องจากผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ในประเด็นต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ (Competency Model)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตำแหน่งงาน และสมรรถนะทางการบริหาร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
 • ความเป็นมาและแนวคิดของสมรรถนะ
 • ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
 • มิติและประเภทของสมรรถนะ
 • ส่วนประกอบของสมรรถนะ
Module - 2 กระบวนการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
 • โมเดลพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Model)
 • ความหมายของสมรรถนะหลัก (Core Competency)
 • แนวทางกำหนดสมรรถนะหลักจาก

    วิสัยทัศน์ (Vision)
    พันธกิจ (Mission)
    กลยุทธ์ (Strategy)

 • ความหมายของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)
 • แนวทางกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งงานจาก
    ผังโครงสร้างตำแหน่งงาน (Organization Chart)
    Job Description (JD)
    แนวคิด KSA ภายใต้แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง
 • ความหมายของสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
 • แนวทางกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร
Module - 3 การพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะ
 • การให้คำนิยามความหมายของสมรรถนะ
 • การประเมินสมรรถนะด้วยความถี่ของการแสดงพฤติกรรม (Frequency Level : FL)
 • การประเมินสมรรถนะด้วยระดับความชำนาญ (Proficiency Level : PL)
 • การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ FL และระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง
 • การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ PL และรายละเอียดพฤติกรรมที่คาดหวัง
 • การ Mapping ระดับตำแหน่งที่คาดหวัง
 • ตัวอย่าง: Competency Dictionary
Module - 4 เครื่องมือพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
 • วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
 • ตารางสรุปผลการประเมิน (Competency Matrix)
 • วิธีพัฒนาบุคลากรจากสมรรถนะ (Competency Base Development)

Module - 5 การบรรยาย 60% และ Workshop 40%

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com