รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานแบบชาญฉลาด

(Smart Supervisory Skill) - 2 Day

DOWNLOAD COURSE CONTENT Download Brochure

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การปัจจุบันควรกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีทักษะหรือความสามารถในการบริหารปกครองลูกน้องเพิ่มขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

หัวหน้างานต้องมีทักษะการวางแผนและดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความสามารถในการส่งเสริมการทำงาน และการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยหัวหน้าต้องเข้าใจถึงมิติ 2 ด้านของการวางแผนคือ 1) การวางแผนงานประจำ (Ongoing Activity) และ 2) การวางแผนงานกลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งรูปแบบของการวางแผนทั้งสอง มีความแตกต่างกันในการมอบหมายงาน (Delegation) แต่มีความเหมือนกันในการติดตามงาน (Supervision)

หัวหน้างานต้องมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากปัญหาชนิดหนึ่ง อาจเกิดจากสาเหตุหลายด้าน การด่วนสรุปแก้ปัญหาในทันที อาจทำให้การแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพต่ำ การฝึกมองรอบด้าน การวิเคราะห์ปัญหา และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัญหา ส่งผลให้การกำหนดกลยุทธ์แก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนดังนี้

 • ค้นหาปัญหาในระดับองค์กร (Theme)
 • ระดมสมองค้นหาสาเหตุของปัญหา
 • จัดกลุ่มสาเหตุของปัญหา
 • สร้างแผนผังปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา
 • การตีความหมายของแผนผัง
 • การกำหนดมาตรการแก้ปัญหาจากแผนผังทักษะในการแก้ปัญหา

ภาระกิจขององค์กรจะสำเร็จลุล่วงได้ ต้องเกิดจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Teamwork) ดังนั้นหัวหน้าต้องมีความเข้าใจลูกน้องประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน ตลอดจนสามารถจูงใจให้ลูกน้องทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้หัวหน้าควรมีเทคนิคในการพัฒนาลูกน้อง ให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยแนวคิด TAPS Model

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบในการพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้า (ผู้นำ) ที่มีประสิทธิผล ผ่านการเรียนรู้จาก Leadership Model
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skill) และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานของการพัฒนาทักษะหัวหน้างานอัจฉริยะ
 • ความสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ทำไมเราต้องสนใจพัฒนาภาวะผู้นำ
 • “การยอมรับ” บันไดขั้นแรกของการเป็นผู้นำ
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • การพัฒนาทักษะด้วยแนวคิด Leadership Model
Module - 2 การคิดวางแผนและดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์
 • วางแผนงานประจำ & งานกลยุทธ์
 • เทคนิคการวางแผนและควบคุมงานประจำ (Ongoing Activity)
 • กระบวนการวางแผนงานกลยุทธ์ (Strategy)
 • Workshop I: ฝึกวิเคราะห์องค์กรเพื่อวางแผนงานกลยุทธ์
 • เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน

    กำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์วัดที่ชัดเจน
     มีแผนงานและรูปแบบการติดตาม
     มี Check list ที่ต้องการติดตาม
     ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
     ติดตามในช่วงเวลาที่เหมาะสม
     ฝึกฟังให้มาก พูดให้น้อย
    ใช้มุมมองและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตาม

     ให้อำนาจและขอบเขตในการแก้ปัญหา

 • Workshop II: วิเคราะห์กรณีศึกษาการมอบหมายงานและติดตามงาน
Module - 3 การแก้ปัญหาเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 • ประเภทของปัญหาในเชิงธุรกิจ

    มุมมองด้าน QCDSMEE
    มุมมองด้าน Performance VS System

 • กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

    ค้นหาปัญหาในระดับองค์กร (Theme)
     ระดมสมองค้นหาสาเหตุของปัญหา
     จัดกลุ่มสาเหตุของปัญหา
     สร้างแผนผังปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา
     การตีความหมายของแผนผัง
     การกำหนดมาตรการแก้ปัญหาจากแผนผัง

 • เครื่องและเทคนิคในการแก้ปัญหา

    แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)
     แผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
     แนวคิดพาเรโต 80 : 20 (Pareto)

 • กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาส่งมอบสินค้าล่าช้า
 • Workshop III: ฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน
Module - 4 การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (High Performance Teamwork)
 • เรียนรู้และเข้าใจคนด้วยแนวคิด DISC
 • เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง
 • การพัฒนาทีมงานด้วยแนวคิด TAPS Model
 • Workshop IV: การวิเคราะห์ทีมงานจากกรณีศึกษา

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com