รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา - แนวธุรกิจ
(Analytical Thinking and Problem-Solving Techniques)

Download Course Content Download Brochure   ความประทับใจของลูกค้าด้านล่างค่ะ!!!

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงวิเคราะห์คือ “การคิดที่สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น” ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเสมือนการเห็น “ผลลัพธ์” ของบางสิ่ง แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่พยายามหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อค้นหาว่า “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร”

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานทุกประเภทในองค์กร แม้แต่กระบวนการดำเนินธุรกิจ (Process in Business) ที่ต้องการประสิทธิภาพของกระบวนการ มีความจำเป็นอย่างสูงในการใช้หลักการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถใช้ร่วมกับความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ที่สนับสนุนให้การวิเคราะห์ปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving Tools) โดยทั้งหมดจะส่งผลให้การคิดวิเคราะห์นั้นเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล

เครื่องมือและเทคนิคของการคิดวิเคราะห์ ที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
 • Why Technique & How-How Question
 • ตารางแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)
 • แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)
 • เทคนิค Performance & System

การประยุกต์ใช้แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และใช้เพื่อกำหนดวิธีการแก้ปัญหา และโดยหลักการของแผนผังต้นไม้ยังสามารถนำไปปรับการใช้ ให้เป็นตารางแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table) ได้อีกด้วย

แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจับประเด็นปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง และการกำเนิดกลยุทธ์การแก้ปัญหา ซึ่งหลาย ๆ ครั้งการวิเคราะห์ปัญหา ผู้วิเคราะห์อาจเจอสาเหตุปัญหามากมาย จึงเกิดความสับสนได้ เครื่องมือนี้จะช่วยลดความสับสนถึงสาเหตุต่าง ๆ มากขึ้น

เทคนิค Performance & System เป็นการฝึกมองกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ ให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่องค์กรต้องการกับระบบที่สนับสนุนให้เกิดขึ้น ซึ่งการมองลักษณะนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนกตนเองได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหาของมนุษย์
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาแบบการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรียนรู้
 • การทำงานของสมองและพฤติกรรมแก้ปัญหา
 • เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
 • ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
 • Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่องสมอง
Module - 2 การคิดวิเคราะห์กับการคิดเชิงระบบ
 • ตัวอย่างของระบบในชีวิตประจำวัน
 • Systems Thinking VS Systematic Thinking
 • แบบทดสอบเพื่อสร้างความเป็นระบบ
 • เครื่องมือแก้ปัญหาที่ช่วยจัดระบบ (Way to Systematic Thinking)
Module - 3 ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นระบบ
 • กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมายแก้ไข
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • กำหนดแนวทางแก้ปัญหา
 • ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด
Module - 4 เครื่องมือและเทคนิคของการคิดวิเคราะห์
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

    5 Why Technique & How-How Question
    ตารางแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM Table)

 • Activity II: ช่วยแก้ปัญหาให้กัปตัน Jack Sparrow
 • การวิเคราะห์ด้วยแผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

     จับประเด็นปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง
     ขั้นตอนการสร้างแผนผัง Step by Step
     เลือกลุ่มสาเหตุเพื่อกำหนดกลยุทธ์แก้ปัญหา

 • Activity III: ฝึกแก้ปัญหาจริงของผู้เรียน
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Performance & System
    เทคนิคง่าย ๆ ในการมองหา Performance องค์กร
    วีดีโอเรียนรู้การค้นหา Performance & System
 • Activity IV: ค้นหา Performance & System
 • Activity V: ฝึกแก้ปัญหา Performance & System องค์กร

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com