APPLY COURSE BANANA

คุณกำลังสมัคร "หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA"

ข้อกำหนด/เงื่อนไขการอบรม

  1. ขอสงวนสิทธิการคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้สมัครไม่เพียงพอจนทำให้ไม่สามารถเปิดการอบรมได้
  2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร สถานที่จัดอบรม และวันที่จัดอบรมตามที่ตามเห็นสมควร หรือ ยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
  3. ผู้สมัครที่โอนค่าลงทะเบียนมาแล้วสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยการแจ้งโอนสิทธิดังกล่าวมายัง public@bananatraining.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการอบรม

รายละเอียด  ** อัตราค่าสมัครนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

เงื่อนไขการชำระเงิน:
อัตราค่าสมัคร/หลักสูตร
3,900 บาท
** กรณีต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายดูแล Public Training - คุณอ้อย
public@bananatraning.com / 090-9842910

วิธีการชำระเงิน

  1. โอนผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขา พาราไดซ์ พาร์ค บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 005-1-62865-9 ชื่อบัญชี “บริษัท บานาน่า เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี จำกัด”
  2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บานาน่า เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี จำกัด” พร้อมระบุหลังเช็คด้วยชื่อบริษัทหรือชื่อผู้เข้าอบรม
Engine by shopup.com