ดูบทความอ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์

อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์

ประวัติอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์

อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ จบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ (เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) ซึ่งเรียนรู้ทั้งการบริหารธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน และการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์แต่ละระดับภายในองค์กร (Cascade) นอกจากนี้อาจารย์จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ด้วยประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ จึงสามารถเชื่อมโยงองค์รวมรู้ทั้ง 2 ด้าน (Integration of HR & Productivity) ให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Master of Business Administration - [MBA – HRM] รุ่น 16, Thammasat Business School)
 • ปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (Master’s degree in Fire Protection Engineering Kasetsart University)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (Bachelor’s degree in Industrial Engineering Kasetsart University)
 • ประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  (New Entrepreneur Creation)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
  (Productivity & Quality Consultant)
 • ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  (HRM & HRD and OD Consultant)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้บริหารองค์กร บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาด้านมลพิษ จำกัด
  (ดูแลด้านการตลาดและการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • ผู้บริหารฝ่ายขายประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด
  (ออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมตัวแทน, บริหารหน่วยงานขาย)
 • วิศวกรที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
  (วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ)
 • วิศวกรออกแบบระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
  (Tyco Fire, Security & Services (Thailand) Ltd.)
 • วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  (Pipeline Co., Ltd.)

ความเชี่ยวชาญในสายงาน

 • การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต
  (Productivity, Process and Quality Improvement)
 • การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้วยคิวซีสตอรี่และวงจร PDCA
  (Continuous Improvement with QC Story & PDCA Cycle)
 • การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือแก้ปัญหา
  (Tools for Problem Solving and Decision Making)
 • การพัฒนาบุคลากรโดยอ้างอิงตามกลุ่มสมรรถนะ
  (Competency – Based Development)
 • การออกแบบค่าตอบแทนและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  (Compensation and Performance Management System)
No. หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ Download Course Content
1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)
2 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
3 การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)

4 เทคนิคค้นหาแลลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction)
5 การควบคุมกระบวนการผลิตโดยกลวิธีเชิงสถิติ (SPC)
(Statistical Process Control)
6 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
7 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques) 
8 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
(New Supervisor Skill Development)
9 การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
(Competency - Based System)
10 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Compensation Management)
11 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
12 เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ
(Key Performance Indicator Design to Practice)

แท็ก: Personal Website

14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 3998 ครั้ง

Engine by shopup.com