ดูบทความอ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์

อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์

ประวัติอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์

ผมเชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหาร
  (Leadership Development Program)
 • การออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
  (Strategic Performance Management, OKRs, KPI and Competency) 
 • หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
  (PSDM, การคิดเชิงตรรกะ, การคิดเชิงวิเคราะห์, Design Thinking
 • การพัฒนาทักษะด้านอ่อนทั่วไป - Soft Skill)
  (ค่านิยมองค์กร, Growth Mindset,
  Triner The Trainer
  )
 • กระบวนการแก้ปัญหาแบบ 8D Report และ QC Story
  (เรียนรู้กระบวนการและประยุกต์ใช้เครื่องมือแก้ปัญหา)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Master of Business Administration - [MBA – HRM], Thammasat Business School)
 • ปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (Master’s degree in Fire Protection Engineering Kasetsart University)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (Bachelor’s degree in Industrial Engineering Kasetsart University)

 • ประกาศนียบัตร "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์"
  (Strategic Performance Management)
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ประกาศนียบัตร "การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์"
  (Strategic Compensation Management)
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ประกาศนียบัตร "การประยุกต์ใช้เทคนิค Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรมในงาน HR"
  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
  (HROD Trainer and Consultant)
 • ที่ปรึกษาระบบการบริหารผลการปฎิบัติงาน (PMS)
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สหกิจวิศาล จำกัด
 • ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  (บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาด้านมลพิษ จำกัด)
 • ผู้จัดการฝ่ายงานขายและฝึกอบรม
  (บริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ที่ปรึกษาออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน - Performance Management
  (บริษัท สหกิจวิศาล จำกัด)
 • วิศวกรที่ปรึกษางานระบบ
  (บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด)
 • วิศวกรออกแบบระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
  (บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด)
 • วิศวกรระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  (บริษัท ไพพ์ไลน์ จํากัด)

ความเชี่ยวชาญในสายงานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

 • โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
  (Leadership Development Program)
 • การออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  (Strategic Performance Management)
 • การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือแก้ปัญหา
  (Tools for Problem Solving and Decision Making)
 • การปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวคิด 8D Report และ QC Story
  (Quality Improvement with 8D Report & QC Story)

No. หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ Download Course Content
1 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
(Systematic Leadership Development)
2 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน
(Supervisor Skill Development)
3 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยแนวคิด OKRs
(Objectives and Key Results)
5 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice)
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback
(Performance Appraisal and Feedback Technique)
7 การเพิ่มศักยภาพด้วย Growth Mindset
(Growth Mindset)
8 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
9 การพัฒนาองค์กรด้วยการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
10 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(System Thinking for PSDM)
11 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
12 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
13 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques) 
14 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report
(Problem Solving by 8D Report
15 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(QC Story for Systematic Problem Solving)
16 การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)

แท็ก: Personal Website

23 มีนาคม 2564

ผู้ชม 9438 ครั้ง

Engine by shopup.com