ดูหน้า

Trainers

Banana Training คัดสรรวิทยากรคุณภาพส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยตรง มีความรู้จริงเชิงทฤษฎี (Knowledge) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ (Area of Expertise) สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังเข้าใจผู้เรียนเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ซึ่งส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ได้เน้นเชิงความรู้เพียงด้านเดียว แต่ยังเสริมแนวคิดทางด้านการพัฒนาทักษะการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย (Soft Skill)

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
HROD Trainer and Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & HRD Consultant

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์
Productivity & Quality Consultant

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Supply Chain & Logistic Consultant

 

 


อ.อนุภาพ พันชำนาญ
Activity-Based Learning Trainer

 


อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
Activity-Based Learning Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
HRD Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Strategic HRBP

 

 


อ.ปฏิวัติ นรรัตน์
Leadership Trainer and PDPA Consultant

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Financial Trainer

 


อ.สุคนธา เปลี่ยนรูป
HROD Consultant

 


อ.กรร ไพรสินธุ์
Team Building Specialist

 

 

 

 

 


08 กันยายน 2563

ผู้ชม 6625 ครั้ง

Engine by shopup.com