ดูหน้า

Trainers

Banana Training คัดสรรวิทยากรคุณภาพส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยตรง มีความรู้จริงเชิงทฤษฎี (Knowledge) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ (Area of Expertise) สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังเข้าใจผู้เรียนเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ซึ่งส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ได้เน้นเชิงความรู้เพียงด้านเดียว แต่ยังเสริมแนวคิดทางด้านการพัฒนาทักษะการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย (Soft Skill)

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
HROD Trainer and Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & HRD Consultant

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์
Productivity & Quality Consultant

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Supply Chain & Logistic Consultant

 

 


อ.อนุภาพ พันชำนาญ
Activity-Based Learning Trainer

 


อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
Activity-Based Learning Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
HRD Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Strategic HRBP

 

 


อ.ปฏิวัติ นรรัตน์
Leadership Trainer and PDPA Consultant

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Financial Trainer

 


อ.ฐิติ บุญประกอบ
Productivity & HR Consultant

 


อ.กรร ไพรสินธุ์
Team Building Specialist

 

 

 

 

 


12 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 6971 ครั้ง

Engine by shopup.com