ดูหน้า

Trainers

Banana Training คัดสรรวิทยากรคุณภาพส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยตรง มีความรู้จริงเชิงทฤษฎี (Knowledge) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ (Area of Expertise) สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังเข้าใจผู้เรียนเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ซึ่งส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ได้เน้นเชิงความรู้เพียงด้านเดียว แต่ยังเสริมแนวคิดทางด้านการพัฒนาทักษะการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย (Soft Skill)

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
Productivity & HROD Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & HRD Consultant

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
HRD Trainer

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Supply Chain & Logistic Consultant

 

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Financial Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Strategic HRBP

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์ 
Productivity & Quality Consultant

 


อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
HSE Trainer

 

 


ดร.มกรพ์พล พันสวัสดิวง
HRD Trainer

 


อ.วรพร หยาดผกา
Professional Trainer

 


อ.สุคนธา เปลี่ยนรูป
HROD Consultant

 


อ.กรร ไพรสินธุ์
Team Building Specialist

 

 

 

 

 


02 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 4215 ครั้ง

Engine by shopup.com