ดูหน้า

Team Building

Banana Team Building (BTB) เราได้ออกแบบกิจกรรมสร้างทีมงาน (Design of Team Building) ให้แตกต่างจากกิจกรรมสร้างทีมงานทั่วไปที่เน้นความสนุกสนาน การวางแผนการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกัน แต่กิจกรรมสร้างทีมงานของ BTB มีจุดโดดเด่นด้วยการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาในการทำงาน (Tools for Problem Solving) มาเชื่อมโยงกับแต่ละกิจกรรม ซึ่งนอกจากผู้เล่นจะได้ความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ผู้เล่นจะเกิดความเข้าใจว่า “การทำงานในหลายสถานการณ์สามารถประยุกต์หรือเลือกใช้เครื่องมือแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้” โดยผู้จัดสามารถใช้กิจกรรมและเครื่องมือมาตรฐานของ BTB หรือให้เราเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือใหม่ที่ตอบโจทย์อย่างที่องค์กรต้องการ (Download PDF)

นอกจากนี้เรายังออกแบบกิจกรรมสร้างทีมงานในเชิงธุรกิจ โดยมีหลักการออกแบบ (Concept Design) ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ค่านิยมองค์กร (Core Value) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อนำไปกำหนด Goal Setting & Action Plan ขององค์กร โดยสามารถดูได้จากตัวอย่าง Proposal (Download Team Building for Business)

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

   

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

   
 


27 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 14627 ครั้ง

Engine by shopup.com