ดูหน้า

HRM&OD

การออกแบบตัววัดผลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPI & OKRs Design and Performance Management)

เราใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร (OD Process) เพื่อการวินิจฉัยองค์กร ควบคู่กับความคิดเชิงระบบ (System Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบงานที่ปรึกษาให้เกิดผลงานที่น่าพอใจ ได้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Output) และก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรปราถนาคือผลการปฏิบัติงานขององค์กรสูงขึ้น (Outcome) ส่งผลกระทบให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Impact) - Download proposal

 

กระบวนการออกแบบตัววัดผลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPI & OKRS Desing and Performance Management Process)

 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development Program)

Model I ใช้โมเดลการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 4 มิติ (4 Dimensional Leadership Development Model) - Download proposal

 

Model II ใช้โมเดลการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Model) มาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำด้วยการวิเคราะห์ความสามารถที่ต้องการ หรือปิดช่องว่างความสามารถที่บกพร่อง (Competency gap analysis) โดยนำมาออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร - Download proposal

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


13 มกราคม 2564

ผู้ชม 3351 ครั้ง

Engine by shopup.com