ดูหน้า

HRM&OD

การออกแบบตัววัดผลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPI & OKRs Design and Performance Management)

เราใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร (OD Process) เพื่อวินิจฉัยองค์กร ควบคู่กับความคิดเชิงระบบ (System Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบงานที่ปรึกษาให้เกิดผลงานที่น่าพอใจ ได้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Output) และก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการคือผลการปฏิบัติงานขององค์กรสูงขึ้น (Outcome) ส่งผลกระทบให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Impact) - Download Guide for Performance Management ------- ผลงานที่ปรึกษา KPI & Performance Management

 

ในส่วนของงานที่ปรึกษาการบริหารผลการปฏิบัติงาน เราออกแบบตัววัดผลและใช้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPI & OKRS Design and Performance Management Process) นำมาช่วยลูกค้ากำหนดตัววัดผล และพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ (Competency) เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนช่วยให้ลูกค้าใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - Download Guide for Performance Management ------- ผลงานที่ปรึกษา KPI & Performance Management

 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development Program)

Model I ใช้โมเดลการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 4 มิติ (4 - Dimensional Leadership Development Model) มาช่วยในการกำหนดและออกแบบหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานของบานาน่าเทรนนิ่ง โดยสามารถจัดโปรแกรมฝึกอบรมได้ตั้งแต่ 2 – 6 วัน - Download Leadership Development Program

 

Model II ใช้โมเดลการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Model) มาช่วยพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาหรือปิดช่องว่างความสามารถที่บกพร่องของบุคลากร (Competency gap analysis) และนำมาออกแบบเนื้อหาภายในหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร โดยตอบแบบสอบถาม "การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม" shorturl.asia/VWpRJ

ผลงานที่ปรึกษา KPI & Performance Management

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


14 เมษายน 2564

ผู้ชม 11137 ครั้ง

Engine by shopup.com