ดูหน้า

โครงการที่ปรึกษาระบบ 5ส

โครงการ 5ส ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

โครงการฟื้นฟูและยกระดับกิจกรรม 5ส

โครงการฟื้นฟูและยกระดับกิจกรรม 5ส

โครงการฟื้นฟูและยกระดับกิจกรรม 5ส

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้บริการ ตัวอย่าง 5S Project Management

การทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ได้รับการดูแล (Worksite Control) ด้วยหลักการเบื้องต้นของ 5ส ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของ Worksite Control ทั้ง 7 หัวข้อ และเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพในลำดับต่อไป สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ประกอบด้วย ความรู้ที่ถูกต้องของ 5ส, วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อพื้นที่ปฏิบัติงาน, มาตรฐานการจัดวางแบบ Functional Storage, การตรวจสอบขณะทำความสะอาดเท่าที่จำเป็น และมาตรฐานอื่น ๆ ด้วย Project Management Plan แบบวงจร PDCA

 

ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ได้
1. การวางแผน (Plan)

1. จัดโครงสร้างการบริหารกิจกรรม 5ส แต่งตั้งคณะทำงาน
2. อบรมหลักสูตร 5ส ให้กับคณะทำงาน
3. คณะทำงาน 5ส จัดทำแผนดำเนินงานทั้งหมด

 • แผนดำเนินงานระบบ 5ส (Master Plan)
 • แผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ (Action Plan)
 • แผนส่งเสริมประชาสัมพันธ์

4. กำหนดรูปแบบ มาตรฐาน เอกสาร และคู่มือกิจกรรม 5ส
5. กำหนดวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

 • เพื่อกำหนดขอบเขตและความชัดเจนของโครงการ 5ส ด้วยการใช้เครื่องมือ Gantt Chart และ Project Management ในการควบคุมโครงการ
 • แผนดำเนินงานหลัก (Master Plan) และแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ (Action Plan)
2. การปฏิบัติงาน (DO)

6. อบรมหลักสูตร 5ส ให้กับพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่
7. การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 • กิจกรรม ส สะสาง
 • กิจกรรม ส สะดวก
 • กิจกรรม ส สะอาด
 • กิจกรรม ส สร้างมาตรฐาน
  (กำหนดมาตรฐานบอร์ด สี เส้น และตัวหนังสือ)
 • กิจกรรม ส สร้างนิสัย

8. การดำเนินงานด้านส่งเสริมประชาสัมพันธ์

 • การประกวดคำขวัญ 5ส
 • การจัดบอร์ด 5ส ในทุกโซนพื้นที่
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 • ฯลฯ

9. การดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

 • เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • เพื่อกระตุ้นพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส
 • บอร์ด 5ส ในทุกโซนพื้นที่
3. การตรวจสอบ (Check)

10. การตรวจสอบพื้นที่ 5ส

 • การตรวจประเมินตนเอง (Self-Audit)
 • Audit โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
 • การตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
 • เพื่อให้การตรวจประเมิน 5ส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • เพื่อกระตุ้นให้ระบบกิจกรรม 5ส มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
4. การสรุปผลการดำเนินงาน (Action)

11. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส

 • ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำเดือน
 • รวบรวมเอกสาร มาตรฐานในการดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน 5ส ขององค์กร
 • การมอบรางวัล 5ส เพื่อสร้างกำลังใจแก่ทีมงาน
 • เพื่อทบทวนกิจกรรม 5ส ที่ผ่านมา และปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น
 • คู่มือมาตรฐาน 5ส ขององค์กร
ตัวอย่างผลงานที่ปรึกษา Facility​ Improvement Project 7 Day

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

 
ตัวอย่างผลงานที่ปรึกษา Facility​ Improvement Project 7 Day


เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


27 มกราคม 2567

ผู้ชม 18536 ครั้ง

Engine by shopup.com