ดูหน้า

โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story

โครงการปรับปรุงคุณภาพด้วย QC Story

 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันในทุกอุตสาหกรรม กระบวนการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่จะครอบคลุมกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA Cycle) ที่มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการแก้ปัญหาชั่วคราว (Sporadic Problem) และครอบคลุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (PDCA Cycle) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการแก้ปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) โครงการ QC Story จะครอบคลุมตั้งการจัดตั้งกลุ่ม การพัฒนาแผนดำเนินกิจกรรม การดำเนินการแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน

 

ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ได้
1. การเตรียมการเบื้องต้น (Plan - I)

1. การจัดตั้งและจดทะเบียนกลุ่ม QC Circle
2. อบรมความรู้การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ

 • พื้นฐานคุณภาพ (Basic QC)
 • เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools)
 • การแก้ปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)
 • เพื่อกำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวทางของคิวซีสตอรี่
 • เพื่อปรับพื้นฐานความรู้การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพพ
 • กลุ่ม QC Story ที่มีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ
2. การพัฒนาแผนการดำเนินกิจกรรมคิวซีสตอรี่ (Plan - II)

3. การวางแผนระยะยาวของกิจกรรม QC Circle (ระดับ ILC)

 • ทบทวนโยบายคุณภาพและกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • กำหนดสิ่งที่ควรวัดและออกแบบตัววัดผลคุณภาพ


4. การวางแผนระยะสั้นของกิจกรรม (การแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง)

 • ประชุมเพื่อความชัดเจนในนโยบายแก้ปัญหาคุณภาพ
 • ค้นหาปัญหาเรื้อรังในกระบวนการ
 • การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
 • เพื่อกำหนดสิ่งที่ควรวัดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพระดับองค์กร (ระดับ ILC)
 • เพื่อความชัดเจนในการแก้ปัญหาคุณภาพเฉพาะเรื่อง
 • ตัวชี้วัดและปัญหาเรื้อรังในกระบวนการ
 • แผนกิจกรรมแก้ปัญหาแบบวงจร PDCA
3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Do – Check - Act)

5. ดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาแบบ QC Story (JUSE)

 • การเลือกหัวข้อปัญหา (Select Topic)
 • การทำความเข้าใจสถานการณ์และตั้งเป้าหมาย (Understanding Situation and Set Target)
 • การวางแผนกิจกรรมแก้ปัญหา (Plan Activities)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
 • การพิจารณามาตรการตอบโต้และการนำไปใช้ (Consider and Implement Countermeasure)
 • การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์ (Check Results)
 • การจัดทำมาตรฐานและกำหนดระบบควบคุม (Standardization and Control System)
 • เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
 • การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาหน้างานด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ และรายงนผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. การนำเสนอผลงานการปรับปรุงคุณภาพ (QC Presentation)

6. การนำเสนอผลงานการปรับปรุงคุณภาพ (QC Presentation)

 • การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานด้วย Power Point
 • การจัดการความรู้ด้วยการคิดแบบ A3
 • การประชุมสำหรับเสนอผลงาน (QCC Conference)
 • เพื่อให้กลุ่ม QCC ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานการปรับปรุงคุณภาพ
 • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความภาคภูมิใจและแรงจูงใจในการพัฒนางานปรับปรุงคุณภาพ
 • การนำเสนอผลลงานด้วย Power Point และเอกสารการจัดการความรู้ด้วยการคิดแบบ A3

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 productivity@bananatraining.com

 080-626-9565


เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


07 กันยายน 2563

ผู้ชม 8039 ครั้ง

Engine by shopup.com