รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน

(Enhancing Leadership Presence for Supervisor)

Course Content Download

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การปัจจุบันควรกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีทักษะหรือความสามารถในการบริหารปกครองลูกน้องเพิ่มขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญ และหัวหน้างานควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว อันจะส่งผลให้ตนเองได้รับ “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” จากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยภาระความสำคัญดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • หัวหน้างานเป็นผู้รับมอบหมายงานและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท
 • หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทีมงาน ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกน้อง
 • หัวหน้างานเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายและหลายระดับ (ประสานงาน 360 องศา) ดังนั้นหัวหน้างานจึงสร้างผลกระทบในการทำงานได้ในวงกว้างมากกว่าระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ที่ลูกน้องมองเป็นตัวอย่างในแบบอย่างและพฤติกรรมต่าง ๆ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานให้ก้าวหน้าผ่านการมอบหมายงานและบริหารทีมงาน
 • หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาลูกน้องให้มีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น

การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้น  หัวหน้างานต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยสำคัญ 8 ประการ อันมีผลต่อการสร้างการรับรู้และการยอมรับของลูกน้อง ดังนี้

 • ความสามารถในการแก้ปัญหา (Ability of Problem Solving)
 • สัมพันธภาพ 360 องศา (The 360 degrees Relationships)
 • การบริหารงานด้วยหลักการและเหตุผล (Management with Reasoning)
 • ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้างาน (Key Responsibility)
 • การรับมือสถานการณ์ที่หมาะสม (Dealing with the Situation)
 • การจัดการกับความขัดแย้ง (Dealing with Conflict)
 • ความสามารถในการบริหารข้อมูล (Ability of Information Management)
 • การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Leadership for Motivation)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในตัวหัวหน้างาน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตนเองด้วยปัจจัยสำคัญ 8 ประการ และเข้าใจกฎเหล็ก 4 ประการของการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
 • ความแตกต่างของหัวหน้างานโดย “ตำแหน่ง” กับ “ภาวะผู้นำ
 • “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” กุญแจสำคัญของผู้นำ
 • องค์ประกอบของการสร้าง “การยอมรับ” ให้เกิดขึ้น
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • บทบาท 4 มิติของผู้นำและการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์
 • หลักการบริหารงานและปกครองลูกน้องแต่ละ Generation
 • Workshop I : สำรวจภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง
Module - 2 การพัฒนาปัจจัยสำคัญของผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
 • ปัจจัยสำคัญที่ 1 : ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ปัจจัยสำคัญที่ 2 : การบริหารงานด้วยหลักการและเหตุผล
 • ปัจจัยสำคัญที่ 3 : การรับมือสถานการณ์ที่หมาะสม
 • ปัจจัยสำคัญที่ 4 : ความสามารถในการบริหารข้อมูล
 • ปัจจัยสำคัญที่ 5 : สัมพันธภาพ 360 องศา
 • ปัจจัยสำคัญที่ 6 : ความรับผิดชอบหลักของหัวหน้างาน
 • ปัจจัยสำคัญที่ 7 : การจัดการกับความขัดแย้ง
 • ปัจจัยสำคัญที่ 8 : การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • Workshop II : การพัฒนาปัจจัยสำคัญของผู้นำ
Module - 3 การบริหารความขัดแย้งของทีมงาน
 • การบริหารความขัดแย้งของทีมงาน
 • สาเหตุของความขัดแย้งเชิงหลักการ
 • การบริหารความขัดแย้งประเภทต่าง ๆ
 • หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้ง
 • Activity I: เรียนรู้การสื่อสารด้วย “Characteristic Question”
Module - 4 วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน (Case Study)
 • กรณีศึกษา คุณรับฟังผู้อื่นมากแค่ไหน?
Module - 5 กฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • กฎแห่งการนำทาง (The Law of Navigation)
 • กฎแห่งการซึมซับ (The Law of Absorption)
 • กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
 • กฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice)

Module - 6 การสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Knowledge is not Understanding” 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com