รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ

(Systematic Leadership Development)

Download Course Content  Download Brochure

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การควรลงมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้การบริหารปกครองลูกน้องทำได้ง่ายขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงานและความสำเร็จขององค์กร

ในการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าหัวหน้างานไม่มี “ภาวะความป็นผู้นำ” หรือเป็นหัวหน้าแค่หัวหน้าตาม “ตำแหน่ง” การทุ่มเทการทำงานย่อมมีข้อจำกัด ดังนั้นการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้านั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกน้องจะให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการทำงานด้วยความเต็มใจ โดยการทุ่มเทดังกล่าวเกิดมาจากการที่ลูกน้องยอมรับในพฤติกรรมของหัวหน้า ซึ่งทุก ๆ พฤติกรรมที่แสดงออกจะส่งผลต่อ “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา”

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สามารถพิจารณาพัฒนาได้ใน 4 มิติของการนำ ดังนี้

 • การนำตนเอง (Leading yourself)
 • การนำผู้อื่น (Leading others)
 • การนำองค์กร (Leading organization)
 • ระบบการจัดการ (Management system)

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำต้องเริ่มต้นที่ “การนำตนเอง” เพื่อเป็นพื้นฐานของ “การนำคนอื่น” โดยผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานเป็นผู้นำที่นำพาทีมงานหรือลูกน้อง ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุขององค์กร (ผลกำไรที่น่าพึงพอใจ) ดังนั้นแนวทาง “การนำองค์กร” จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนผู้บริหารต้องหล่อหลอมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยม (Value) ที่เหมือนกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ในท้ายที่สุดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งการสะสม (The Law of Process) และกฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice) จึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของภาวะความเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผู้นำ (กรณีศึกษา)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญในการนำตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการและแนวทางในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ โดยเรียนรู้จาก 4 - Dimensional Leadership Development Model (4 มิติของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ)
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของกฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และเกิดแนวการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบ
 • หัวหน้าแบบ “ตำแหน่ง” กับหัวหน้าแบบ “ผู้นำ
 • “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา” กุญแจของผู้นำ
 • หลักการสำคัญ 2 ประการของการสร้าง “ความน่าเชื่อถือ”
 • ความหมายของภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • 4 - Dimensional Leadership Development Model
Module - 2 การพัฒนาความเป็นเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
 • 4 มิติของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

    การนำตนเอง
    การนำผู้อื่น
    การนำองค์กร
    ระบบการจัดการ

 • ความสามารถในการนำตนเอง (Leading yourself)
 • ข้อคิด 5 ประการของการสร้างความเชื่อมั่น
 • ตัวอย่างเรียนรู้ของความสามารถในการนำตนเอง
 • ตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำลาย “ความน่าเชื่อถือ” ของผู้นำ
 • Workshop I: การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • บทสรุปของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
Module - 3 การพัฒนาความเป็นเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
 • กรณีศึกษา: ความสำคัญของภาวะความเป็นผู้นำ
 • ความสามารถในการนำผู้อื่น - คนเก่ง (Leading others)

    ความสามารถในการแก้ปัญหา (ความชำนาญในงาน)
    ความสามารถในการพัฒนาผู้อื่น
    ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
    ความสามารถในการสร้างกลุ่มทำงานที่มีประสิทธิผล
    ความสามารถในการสื่อสารสร้างพลังงานเชิงบวก

 • ความสามารถในการนำผู้อื่น - คนดี (Leading others)

    ความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม
    ความใจกว้างและการมีน้ำใจ
    ความปราถนาให้องค์กรเติบโต

 • Workshop II-III: คำถามเพื่อพัฒนาการนำผู้อื่น (Coaching Question)
 • การนำองค์กรด้วยระบบการจัดการ (Introduction)
Module - 4 กฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
 • กฎแห่งการฝึกฝน (The Law of Practice)
Module - 5 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาภาวะผู้นำ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com