รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

หัวหน้างาน (ผู้นำ) ต้องเป็นโค้ช
(Leader as Coach)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่องค์การควรลงมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำระดับต้นและระดับกลางเปรียบได้กับ “หัวหน้างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้การบริหารปกครองลูกน้องทำได้ง่ายขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงานและความสำเร็จขององค์กร

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญ และหัวหน้างานควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว อันจะส่งผลให้ตนเองได้รับ “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา” จากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยภาระความสำคัญดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • หัวหน้างานเป็นผู้รับมอบหมายงานและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท
 • หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทีมงาน ดังนั้นหัวหน้างานจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกน้อง
 • หัวหน้างานเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายและหลายระดับ (ประสานงาน 360 องศา) ดังนั้นหัวหน้างานจึงสร้างผลกระทบในการทำงานได้ในวงกว้างมากกว่าระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ที่ลูกน้องมองเป็นตัวอย่างในแบบอย่างและพฤติกรรมต่าง ๆ
 • หัวหน้างานเป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานให้ก้าวหน้าผ่านการมอบหมายงานและบริหารทีมงาน
 • หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาลูกน้องให้มีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ต้องการขององค์กรในปัจจุบัน ดังนั้นหัวหน้างานหรือผู้บริหารยุคใหม่ควรปรับตัวให้เป็นหัวหน้างานแบบ “โค้ช” และควรให้ความสำคัญกับทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เนื่องจากทักษะดังกล่าวสามารถพัฒนาลูกน้องให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ทำงานผิดพลาดน้อยลง โดยใช้ความคิดและศักยภาพภายในตนเอง นำไปแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นองค์กรควรพัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะการโค้ชหรือการเป็นผู้นำแบบโค้ช (Leader as Coach) ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างานและผู้นำแบบโค้ช ซึ่งส่งกระทบผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน อันมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “ความน่าเชื่อถือ” และ “ความศรัทธา”  ของลูกน้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำแบบโค้ช และเรียนรู้ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill) ซึ่งมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานการเป็นหัวหน้า (ผู้นำ) สไตล์โค้ช
 • หัวหน้าแบบ “ตำแหน่ง” กับหัวหน้าแบบ “ผู้นำสไตล์โค้ช”
 • “ความน่าเชื่อถือ” หรือ “ความศรัทธา” กุญแจของผู้นำ
 • หลักการสำคัญ 2 ประการของการสร้าง “ความน่าเชื่อถือ”
 • ความหมายของภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • Workshop I: สำรวจภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง
Module - 2 การโค้ชกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำระดับ 3 & 4
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ
 • ความหมายของภาวะผู้นำระดับที่ 3 & 4
 • กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process) สำคัญอย่างไร?
 • ศักยภาพกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • นิยามของการโค้ชและจุดประสงค์ของการโค้ช
 • เรียนรู้ความแตกต่างของการพัฒนาลูกน้องด้วย TAPS Model
 • ความหมายของการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
 • Workshop II:  สำรวจการพัฒนาลูกน้องของตนเอง
Module - 3 การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process)
 • การโค้ชงานด้วยแนวทาง Brain Base Coaching
 • องค์ประกอบของการโค้ชงาน
 • แนวความคิดที่ถูกต้องการเป็นโค้ชสอนงาน
 • ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)

           การใช้คำถาม (Questioning)
           การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
           การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
           การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
           การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Set Goal)

 • การโค้ชผลการปฏิบัติงานด้วย GROW Model
 • ความเข้าใจอย่างชัดเจนด้วย Insight Loop
 • คลิปวีดีโอจำลองสถานการณ์ : การโค้ชงานการเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop III: ออกแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ช
Module - 4 การพัฒนาหัวหน้า (ผู้นำ) ต้องเป็นโค้ชอย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาภาวะผู้นำ

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com