รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

6 Qs เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง
(6Qs to Success in the Workplace)

Download Course Content

หลักการและเหตุผล

การประสบความสำเร็จในการทำงานและในการใช้ชีวิต มิได้เกิดจาก IQ หรือความฉลาดทางการศึกษา ซึ่งเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เหมือนในอดีตที่หลายคนเข้าใจผิด เนื่องจากความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาจาก IQ นั้น ไม่เพียงพอต่อความสำเร็จ ไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมายและไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

ความสำเร็จในการทำงานควรมาพร้อมกับความสุข ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยนั้นบ่งชี้ว่า การที่บุคคลจะประสบความสำเร็จดังกล่าว ควรมีพื้นฐานที่ดีจากการพัฒนาระดับ Quotient (Q) ต่าง ๆ ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในชีวิต ซึ่ง Quotient หรือ Q แต่ละตัวมีดังต่อไปนี้

 • 1.IQ = Intelligence Quotient     เชาว์ทางด้านปัญญา
 • 2.EQ = Emotional Quotient      เชาว์ทางด้านอารมณ์
 • 3.AQ = Adversity Quotient       เชาว์ทางด้านความอดทน
 • 4.OQ = Ownership Quotient     เชาว์ทางด้านความเป็นเจ้าของในงาน
 • 5.MQ = Moral Quotient            เชาว์ทางด้านศีลธรรม จริยธรรม
 • 6.HQ = Health Quotient            เชาว์ทางด้านสุขภาพ

การพัฒนาระดับของ Quotient (Q) ในแต่ละด้าน เป็นการเพิ่มศักยภาพ (Potential) ให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของเราสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพของตนเองน้อย ประมาณ 30-35% ของศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาระดับ Q ต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เสริมประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นให้กับองค์กร

การพัฒนาระดับของ Q แต่ละด้านนั้น สามารถพัฒนาได้อย่างง่ายดาย ไม่มีความซับซ้อนในการเพิ่มระดับของ Q เนื่องจาก Q แต่ละตัวมีความเกี่ยวข้องกับงาน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวบุคลากรนั่นเอง ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ รอบตัวบุคลากรอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Quotient แต่ละด้าน และจูงใจให้พัฒนา Quotient ของตนเองให้สูงขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาระดับของ Quotient แต่ละด้านของตนเอง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ 6Q ไปปรับใช้กับงาน ครอบครัว และชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module - 1 พื้นฐานความเข้าใจใน Quotient กับการพัฒนาศักยภาพ
 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • ประเมินสถานะของ Q (Quotient) แต่ละตัว
 • ความสำคัญของ Quotient กับการพัฒนาศักยภาพ (Potential)
 • ความหมายของ Quotient แต่ละตัวพอสังเขป
 • แบบทดสอบระดับ Quotient ของตนเอง
 • หลักการสำคัญสำหรับความสำเร็จในการทำงาน
 • Workshop I: การพัฒนา Quotient ด้วยตัวคุณเอง
Module - 2 แนวทางการพัฒนาระดับของ Quotient แต่ละตัว
 • IQ เชาว์ทางด้านปัญญา 

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา

 • EQ เชาว์ทางด้านอารมณ์

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา

 • AQ เชาว์ทางด้านความอดทน

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา
     Adversity Quotient กับบุคคล 3 ประเภท
     “SMART Goal” กับการพัฒนา AQ

 • OQ เชาว์ทางด้านจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา

 • MQ เชาว์ทางด้านศีลธรรม จริยธรรม

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา

 • HQ เชาว์ทางด้านสุขภาพ

    ประโยชน์และแนวทางสำหรับการพัฒนา
     เรียนรู้ตัวอย่างจริงของบุคคลในปัจุบัน

 • Workshop II - IV: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 6Qs
Module - 3 การเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
 • แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ 6Qs
 • เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา 6Qs
 • แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
 • การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ “กุญแจของความสำเร็จ”
 • การให้ความสำคัญกับคำว่า “ปัจจุบัน” 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com